BAŞKAN DR. HALUK BOZDOĞAN:  “ÇEVRE KONUSUNDA HERKESİN  DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ”
Yazar: abdullah - 3 Haziran 2022 Cuma

BAŞKAN DR. HALUK BOZDOĞAN: “ÇEVRE KONUSUNDA HERKESİN DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ”

ÇEVRE DUYARLILIGI

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, çev­re ko­nu­su­na ver­dik­le­ri önem doğ­rul­tu­sun­da kent­te ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri her pro­je ve at­tık­la­rı her adım­da çev­re­yi ön plan­da tut­tuk­la­rı­nı be­lir­te­rek, te­miz bir çev­re ya­şa­na­bi­lir bir kent için her­ke­sin du­yar­lı ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.Tar­sus Be­le­di­ye­si­ne bağ­lı Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü, da­ha te­miz ve sağ­lık­lı bir çev­re­de ya­şa­ya­bil­me­nin öne­mi­ne de­ği­ni­len 511 Ha­zi­ran Çev­re Gü­nü ve­si­le­si ile Tar­sus’ta bu­lu­nan okul­la­rın iş­bir­li­ği ile çev­re te­miz­li­ği et­kin­li­ği dü­zen­len­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si çev­re mü­hen­dis­le­ri, iş­bir­li­ği için­de olu­nan okul mü­dür­le­ri ve öğ­ret­men­ler eş­li­ğin­de Tar­sus Bo­lat­lı Or­ta­oku­lu, Şe­hit Uğur İnal Or­ta­oku­lu, Şe­hit Faz­lı Ka­lay­cı Or­ta­oku­lu, Şe­hit Cem­re Sa­lih Gö­zen Or­ta­oku­lu, Şe­hit Yur­da­kul Al­can Or­ta­oku­lu ve Sa­dık Eli­ye­şil Or­ta­oku­lu’ndan olan 350 öğ­ren­ci Tar­sus Ba­ra­jı, Tar­sus Ka­ra­bu­cak Or­ma­nı ve Tar­sus Pla­jın­da sa­hil, me­si­re ve ye­şil alan­lar­da, atık top­la­ya­rak, çev­re hak­kın­da bi­linç­len­di­ril­di. Ço­cuk­la­ra do­ğa­yı ko­ru­ma ve çev­re bi­lin­ci aşı­la­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe, Do­ğa ko­ru­ma ve Mil­li Ko­ru­ma Şef­li­ği ekip­le­ri, em­ni­yet ve jan­dar­ma ekip­le­ri de eş­lik et­ti. Ço­cuk­lar, Çev­re haf­ta­sı­nın öne­mi ile alan­la­rın te­miz­len­me­si­ne mi­nik el­le­riy­le kat­kı­da bu­lun­du. Do­ğa ve çev­re bi­lin­ci­ni kü­çük yaş­lar­dan iti­ba­ren aşı­la­ya­rak ge­le­cek ne­sil­le­ri bi­linç­len­dir­mek ama­cıy­la ya­pı­lan bu et­kin­lik­te ço­cuk­la­rın, öğ­ren­dik­le­ri te­mel bil­gi­ler­le do­ğa­ya, çev­re­ye top­lu­ma fay­da­lı ol­ma­sı amaç­lan­dı.Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, çev­re ko­nu­sun­da her­ke­sin du­yar­lı ol­ma­sı­nı is­te­ye­rek, "He­nüz va­kit geç­me­den çev­re adı­na atı­la­cak her adım, ge­le­ce­ği­mi­zin ga­ran­ti­si ola­cak­tır. Ye­rel yö­ne­tim­le­rin çev­re ko­nu­sun­da önem­li ça­lış­ma­lar ya­pa­bi­le­ce­ği­nin bi­lin­cin­de­yiz. Be­le­di­ye ola­rak biz çev­re­nin kir­le­til­me­me­si için ça­ba gös­te­ri­yo­ruz. Çev­re­yi kir­let­me­yen sa­na­yi tek­no­lo­ji­le­ri­nin ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük ede­rek sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma­yı böl­ge­miz­de ger­çek­leş­tir­me­ye önem ve­ri­yo­ruz. Top­lu­mun çev­re ko­nu­sun­da bi­linç­len­di­ril­me­si, ço­cuk ve genç­le­ri­mi­zin çev­re so­run­la­rı­na kar­şı du­yar­lı­lık­la­rı­nın art­ma­sı için yü­rü­tü­len fa­ali­yet­ler bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır" de­di.(Tar­sus Be­le­di­ye­si)