VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN,  TARSUS'TA ÇİFTÇİLERİMİZE  6,65 SOYA TOHUMU DAĞITTI
Yazar: abdullah - 3 Haziran 2022 Cuma

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, TARSUS'TA ÇİFTÇİLERİMİZE 6,65 SOYA TOHUMU DAĞITTI

ÇIFTÇILERIMIZE SOYA TOHUMU

Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, "Tar­sus'ta So­ya'nın Gü­cü Pro­je­si" çer­çe­ve­sin­de çift­çi­le­re so­ya to­hu­mu da­ğıt­tı. Ta­rım ve Or­man Ba­kan­lı­ğı hi­ma­ye­sin­de Mer­sin İl Ta­rım ve Or­man Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de 'Ta­rım Ara­zi­le­ri­nin Kul­la­nı­mı­nın Et­kin­leş­ti­ril­me­si Pro­je­si' çer­çe­ve­sin­de ha­zır­la­nan "Tar­sus'ta So­ya'nın Gü­cü Pro­je­si" ile çift­çi­le­re 6,65 ton so­ya to­hu­mu da­ğı­tım tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ril­di. Tar­sus Be­ya­zi­ler Ta­rım'da Va­li Ali Ham­za Peh­li­van'ın ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen tö­re­ne, Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­luk Boz­do­ğan, Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, İl­çe Ta­rım ve Or­man Mü­dü­rü Hay­ri Er­do­ğan, İl Ta­rım ve Or­man Mü­dü­rü Arif Aba­lı ka­tıl­dı. Va­li Peh­li­van, tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Mer­sin'in ta­rım­da ön­cü şe­hir­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. So­ya­nın; yağ, şe­ker­ci­lik, an­ti­bi­yo­tik, en­düs­tri­yel, ilaç sa­na­yi, yem sa­na­yi gi­bi çok ge­niş bir kul­la­nım ala­nı­na sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten Peh­li­van, dün­ya ti­ca­re­tin­de ve ta­rım­sal ti­ca­ret­te de önem­li bir ye­ri ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ta­rım ve Or­man Ba­kan­lı­ğı ko­or­di­nas­yo­nun­da ta­rım­sal alan­lar­da üre­ti­min ge­liş­ti­ril­me­si için yü­rü­tü­len pro­je­le­rin öne­mi­ne işa­ret eden Va­li Peh­li­van, "İli­miz­de geç­ti­ği­miz yıl bu çer­çe­ve­de 14 pro­je üre­til­di. Bu yıl da 10 pro­je üre­til­di. So­ya da bun­lar­dan bi­ri­si. Şim­di biz yak­la­şık 7 ton to­hu­mu emek­tar çift­çi­le­ri­mi­ze da­ğı­ta­ca­ğız ve top­rak­la bu­luş­tur­muş ola­ca­ğız" de­di.Çift­çi­le­re de ses­le­nen Peh­li­van, "De­ğer­li üre­ti­ci­le­ri­mi­zin eme­ği ol­ma­sa biz bu pro­je­le­ri ya­pa­ma­yız. Bü­tün bu pro­je­le­rin oda­ğın­da­sı­nız, lo­ko­mo­tif­si­niz. Dev­let ola­rak ya­nı­nız­da­yız, des­tek ver­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Pro­je­nin ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nın te­men­ni edi­yo­rum" ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Tö­ren­de da­ha son­ra 60 çift­çi­ye 6,65 ton so­ya to­hu­mu da­ğı­tıl­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)