TARSUS’TA, ÖĞRENCİLERİMİZE SÜTÜN FAYDALARI ANLATILDI
Yazar: abdullah - 3 Haziran 2022 Cuma

TARSUS’TA, ÖĞRENCİLERİMİZE SÜTÜN FAYDALARI ANLATILDI

SÜTÜN FAYDALARI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus’ta, il­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­ne Dün­ya Süt Gü­nü çer­çe­ve­sin­de süt da­ğı­tı­mı ya­pı­la­rak, sü­tün fay­da­la­rı öğ­ren­ci­le­re an­la­tıl­dı.Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) 4. Mes­lek Ko­mi­te­si, Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği'yle 1 Ha­zi­ran Dün­ya Süt Gü­nü’nü, Tar­sus Per­ma­kül­tür Do­ğal Ana­oku­lu’nda­ki mi­nik­ler­le kut­la­dı. Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı ve Ko­mi­te Üye­si Da­ni­yal Av­şar, mi­nik öğ­ren­ci­le­re süt ik­ra­mın­da bu­lu­nur­ken, sü­tün in­san ha­ya­tı­nın her aşa­ma­sın­da ge­rek­li ol­du­ğu­nu, ço­cuk­luk, ye­tiş­kin­lik ve yaş­lı­lık dö­nem­le­rin­de tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği öğ­ren­ci­ler­le pay­laş­tı. Sü­tün özel­lik­le vü­cut fonk­si­yon­la­rı­nın dü­zen­len­me­sin­de, vü­cu­dun ge­liş­me­sin­de, ke­mik ve diş olu­şu­mun­da ol­duk­ça önem­li bir ro­le sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten Av­şar, in­san­la­rın bes­len­me­sin­de önem­li bir gı­da olan süt ve süt­ten el­de edi­len ürün­le­ri­nin vaz­ge­çil­mez gı­da­lar ara­sın­da yer al­dı­ğı di­le ge­tir­di.