TARSUS BELEDİYESİ, 40 GÜNDE  12 KÖYÜN YOLUNU ASFALTLADI
Yazar: abdullah - 1 Haziran 2022 Çarşamba

TARSUS BELEDİYESİ, 40 GÜNDE 12 KÖYÜN YOLUNU ASFALTLADI

TARSUS'UN KÖY YOLLARI

Tar­sus Be­le­di­ye­si ‘Kalp­ten Kal­be Yol Ya­pı­yo­ruz’ mot­to­suy­la kent mer­ke­zi baş­ta ol­mak üze­re kır­sal ma­hal­le­ler­de sür­dür­dü­ğü as­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Ça­lış­ma­la­rı­na son sü­rat de­vam eden Tar­sus Be­le­di­ye­si, 40 gün­de 12 kö­yün ve kent mer­ke­zi­nin bo­zuk yol­la­rı­nı as­falt­la­ya­rak bü­yük bir öz­ve­riy­le Tar­sus’ta ula­şım so­ru­nu­nu or­ta­dan kal­dır­mak için yo­ğun ça­ba sarf edi­yor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın, Tar­sus’ta as­falt­lan­ma­yan yol kal­ma­ya­cak sö­zü ye­ri­ne ge­ti­ri­li­yor. Bir­çok böl­ge­de eş za­man­lı ola­rak yol ya­pım ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­dı­ğı­nı ba­zı böl­ge­ler­de de ha­zır­lık­la­rın de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, bir re­ko­ra im­za ata­rak 40 gün­de 12 kö­yü as­falt­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı Fen İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sür­dü­rü­len sat­hi kap­la­ma as­falt ça­lış­ma­la­rı; He­le­ke, Bo­lat­lı, Ka­ya­di­bi, Sağ­lık­lı, Kur­ban­lı, Su­cu­lar, İb­ri­şim, Ka­ra­dir­lik, Bü­yük­kö­se­bal­cı, Çev­re­li, Sı­ra­köy, Çam­te­pe ma­hal­le­le­rin­de kı­sa sü­re­de ta­mam­lan­dı.Ekip­le­rin bü­yük bir öz­ve­ri ve sü­rat ile ta­mam­la­dı­ğı yol ça­lış­ma­la­rı ile köy­ler­de ya­şa­nan ula­şım so­ru­nu or­ta­dan kalk­tı. De­vam eden yol ça­lış­ma­la­rı­nı sık sık ye­rin­de in­ce­le­yen Baş­kan Boz­do­ğan bü­yük bir ti­tiz­lik­le ça­lış­ma­la­rın ken­tin tüm ma­hal­le­le­rin­de de­vam ede­ce­ği­ni be­lirt­ti. As­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra yol ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı da ger­çek­leş­ti­ren ekip­ler, ha­sar­lı yol­la­rı da iyi­leş­tir­mek için ça­lış­ma­la­rı­nı de­vam et­tir­di. Tar­sus’a bağ­lı kır­sal ma­hal­le­le­rin ge­li­şip gü­zel­leş­me­si ve yol so­ru­nu ya­şa­ma­ma­sı adı­na baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da köy yol­la­rı­na sat­hi kap­la­ma as­falt çe­ki­lir­ken, ya­ğış son­ra­sı olu­şan çu­kur­lu böl­ge­ler­de ya­şa­nan so­run­lar da gi­de­ril­di. Köy sa­kin­le­ri ta­ra­fın­dan bü­yük bir mem­nu­ni­yet­le kar­şı­la­nan yol ça­lış­ma­la­rı yer­le­şim alan­la­rı­nın ula­şım ile da­ha es­te­tik ve so­run­suz böl­ge­ler ol­ma­sı­nı sağ­la­dı. Kır­sal ma­hal­le­ler­de de­vam eden as­falt ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra şe­hir mer­ke­zin­de bu­lu­nan bir­çok nok­ta­da da as­falt ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız sür­dü­rü­lü­yor. Kent için en önem­li hiz­met­ler­den bi­ri olan yol as­falt ça­lış­ma­la­rı­na son sü­rat de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, “Yol ya­pım ça­lış­ma­la­rı­na bü­yük önem ve­ri­yo­ruz. Çok kı­sa bir sü­re­de, 40 gün­de 12 kır­sal kö­yü­mü­zün yol­la­rı­na as­falt se­ri­mi ger­çek­leş­tir­dik. As­falt­lan­ma­yan yol kal­ma­ya­cak de­miş­tik, sö­zü­müz­de dur­mak adı­na ekip­le­ri­miz­le son sü­rat ça­lı­şı­yo­ruz. En kı­sa za­man­da so­rum­lu­luk ala­nı­mız­da bu­lu­nan tüm yol­la­rı­nı as­falt­la­yıp, ken­ti­mi­zi her yö­nüy­le ula­şı­la­bi­lir kı­la­ca­ğı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)