ÖMER KURNAZ: “EMEKLİMİZ, ‘SEYYANEN ZAM’ BEKLİYOR”
Yazar: abdullah - 1 Haziran 2022 Çarşamba

ÖMER KURNAZ: “EMEKLİMİZ, ‘SEYYANEN ZAM’ BEKLİYOR”

SEYYANEN ZAM ISTEGI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, yük­sek enf­las­yon ne­de­niy­le ge­lir­le­ri dü­şen emek­li­le­rin ra­hat bir ne­fes al­ma­sı için sey­ya­nen zam ya­pıl­ma­sı­nın ar­tık ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ömer Kur­naz, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, eko­no­mi­de­ki olum­suz­luk­la­rın emek­li­ler baş­ta ol­mak üze­re tüm dar ge­lir­li ke­si­mi et­ki­le­di­ği­ni be­lir­te­rek “Bu­gün emek­li­nin önem­li bir bö­lü­mü as­ga­ri üc­re­tin al­tın­da ay­lık alı­yor. Bu al­dı­ğı ay­lık dı­şın­da da hiç­bir ge­li­ri bu­lun­mu­yor. Tem­muz ayın­da­ki enf­las­yon far­kı bek­len­me­den emek­li­le­ri­mi­ze sey­ya­nen zam ya­pıl­ma­lı. 13 mil­yon emek­li­nin yüz­de 10’u 2 bin 500 li­ra emek­li ay­lı­ğı alı­yor. Ya­ni 1,3 mil­yon emek­li­nin as­ga­ri üc­re­tin 1.753 li­ra al­tın­da ge­li­ri bu­lu­nu­yo­r”  de­di.Yük­sek enf­las­yo­nun emek­li­le­rin ay­lık­la­rı­nı erit­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Kur­naz “So­run­la­rı­mı­zın çö­zül­me­si ve ta­lep­le­ri­mi­zin kar­şı­lan­ma­sı, bu ül­ke­ye yıl­lar­ca emek ver­miş biz emek­li­le­ri bir hay­li mut­lu ede­cek­tir. Bu­nun ya­nı sı­ra 2000 yı­lı son­ra­sın­da emek­li olan­la­rın in­ti­bak­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve tüm emek­li­le­rin sağ­lık kat­kı pay­la­rın­dan mu­af tu­tul­ma­sı­nı da ta­lep edi­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.