ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI  İNŞAATINDA ALTYAPININ YÜZDE 99'U,  ÜSTYAPININ YÜZDE 68'İ TAMAMLANDI
Yazar: abdullah - 1 Haziran 2022 Çarşamba

ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI İNŞAATINDA ALTYAPININ YÜZDE 99'U, ÜSTYAPININ YÜZDE 68'İ TAMAMLANDI

ÇUKUROVA HAVAALANI ÇALISMALARI

Tür­ki­ye'nin 4. bü­yük ha­va­li­ma­nı ara­sın­da gös­te­ri­len Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nı­nın bu yıl son çey­re­ğin­de açıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Hum­ma­lı bir ça­lış­ma­nın de­vam et­ti­ği ha­va­li­ma­nı in­şa­atın­da alt­ya­pı­nın yüz­de 99'u, üst­ya­pı­nın da yüz­de 68'i ta­mam­lan­dı. Böl­ge hal­kı­nın uzun sü­re­dir ta­mam­lan­ma­sı­nı bek­le­di­ği Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nın­da ça­lış­ma­lar hız­la sü­rü­yor. İn­şa­sı de­vam eden ha­va­li­ma­nı ta­mam­lan­dı­ğın­da hem yol­cu hem kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da hiz­met ve­re­cek. Çu­ku­ro­va böl­ge­si­ne ih­ra­cat ve tu­rizm alan­la­rın­da bü­yük kat­kı sağ­la­ma­sı he­def­le­nen ha­va­li­ma­nı, is­tih­dam açı­sın­dan da böl­ge­yi bes­le­ye­cek. Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nı­nın üst­ya­pı iş­le­ri­ni üst­le­nen Ko­zu­va Şir­ket­ler Gru­bu­nun yıl­lık he­def­le­di­ği yol­cu sa­yı­sı 12 mil­yon. Ya­tı­rım ta­mam­lan­dık­tan son­ra şir­ket iş­let­me sü­re­si bo­yun­ca dev­le­te top­lam 297 mil­yon 100 bin Eu­ro ki­ra be­de­li öde­ye­cek.8 mil­yon met­re­ka­re alan üze­ri­ne ku­ru­lu­yor. Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nı Pro­je Mü­dü­rü Fer­hat Gü­ney, ha­va­li­ma­nın 8 mil­yon met­re­ka­re alan üze­ri­ne ku­rul­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Ha­va­li­ma­nı­mız, bir adet 60 met­re ge­niş­li­ğin­de, 3 bin 500 met­re uzun­lu­ğun­da ana pis­ti; bir adet 45 met­re ge­niş­li­ğin­de, 3 bin 500 met­re uzun­lu­ğun­da ye­dek pis­ti; tak­si yol­la­rı ile özel, kar­go ve yol­cu ol­mak üze­re yak­la­şık 50 uça­ğa hiz­met ve­re­bi­le­cek ap­ron­la­ra sa­hip. Son de­re­ce fe­rah ya­şam alan­la­rı­na sa­hip ola­cak ter­mi­nal bi­na­sıy­la bir­lik­te uçuş kon­trol bi­na­sı, VIP ter­mi­nal bi­na­sı, ge­nel ha­va­cı­lık ter­mi­nal bi­na­sı, it­fa­iye bi­na­sı, ka­pa­lı ve açık oto­park­la­rı ile bir­lik­te iri­li ufak­lı yak­la­şık 26 bi­na ile ter­mi­nal bi­na­mız iş­let­me dö­ne­min­de hiz­met ve­re­cek. Tür­ki­ye'de bir­kaç ha­va­li­ma­nı­nın sa­hip ol­du­ğu hem ka­ra­yo­lu hem de de­mir­yo­lu ile çev­re il­ler­den ula­şım son de­re­ce ra­hat ve hız­lı ola­ca­k” de­di. Mer­sin ve Ada­na ara­sın­da yer alan ha­va­li­ma­nı­nın iki İl’e de eşit za­man ara­lı­ğın­da ula­şım sağ­la­ma im­ka­nı su­na­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Gü­ney, stra­te­jik ola­rak da ge­rek kar­go ge­rek yol­cu da­ğı­lım­la­rıy­la gü­zel bir po­tan­si­ye­le sa­hip ola­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.      (Ha­ber Mer­ke­zi)