ÇAMLIYAYLA’DA, “ADIM ADIM 2023,  İLÇE İLÇE ANLATMA VE AYDINLATMA  TOPLANTISI”NA YOĞUN KATILIM OLDU
Yazar: abdullah - 1 Haziran 2022 Çarşamba

ÇAMLIYAYLA’DA, “ADIM ADIM 2023, İLÇE İLÇE ANLATMA VE AYDINLATMA TOPLANTISI”NA YOĞUN KATILIM OLDU

ADIM ADIM 2023

(BÜNYAMİN YILDIRIM) Çamlıyayla ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na yoğun katılım oldu. Mehmet Akın Nikah Salonu’nda düzenlenen toplantıya MDK Üyesi Kürşat Türker Ercan, MYK Üyesi Serdar Soydan, MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik ve yönetimi, MHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Ali Rıza Genç ve yönetimi, Tarsus Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Bebek, Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Zahit Kıral, KAÇEP İlçe Başkanı Canan Gür, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve kalabalık bir partili katıldı. MHP Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç, say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sı son­ra­sın­da yap­tı­ğı açı­lış ko­nuş­ma­sın­da, MHP ola­rak adım adım 2023’e iler­ler­ken sa­hip­len­dik­le­ri bir va­tan ve bir mil­let ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’ne gö­nül ve­ren ve Bil­ge Li­de­ri­miz Sa­yın Bah­çe­li’nin et­ra­fın­da ke­net­len­miş ar­ka­daş­la­rım gün bir ve be­ra­ber ol­ma gü­nü­dür. Gün da­va­mı­za sa­hip çık­ma gü­nü­dür. Gün ke­net­len­me gü­nü­dür, gün dos­ta düş­ma­na ör­nek ol­ma gü­nü­dü­r” de­di. MDK Üye­si Kür­şat Tür­ker Er­can, MYK Üye­si Ser­dar Soy­dan, MHP Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri  Kı­la­vuz ve Şim­şek, MHP İl Baş­ka­nı ZGöl­ge­li, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı da ko­nuş­ma­la­rın­da, Tür­ki­ye’nin si­ya­set­te­ki geç­mi­şi ve son yıl­lar­da ne­ler ya­şa­tıl­mak is­ten­di­ği­ni par­ti­li­ler­le pay­laş­tı­lar. Ge­nel Baş­ka­n Dr. Bah­çe­li’nin her za­man ‘Be­ka’ di­ye­rek ta­ri­hi so­rum­lu­lu­ğu­nu ye­ri­ne ge­ti­re­rek bir du­ruş ser­gi­le­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen ko­nuş­ma­cı­lar, Cum­hur İt­ti­fa­kı­nın öne­mi ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 2023’te ön­ce­lik­le böl­ge­sin­de son­ra­sın­da dün­ya­da li­der ül­ke ol­ma­sı için ne­ler yap­tı­ğı­nı ve da­ha ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­lat­tı­lar.