MERSİN BÜYÜKŞEHİR, ÇAMLIYAYLA’DA  İLÇESİNDE YÖRÜKLER İÇİN ZİRVEDEKİ  KARLI YOLLARI TEK TEK TEMİZLİYOR
Yazar: abdullah - 1 Haziran 2022 Çarşamba

MERSİN BÜYÜKŞEHİR, ÇAMLIYAYLA’DA İLÇESİNDE YÖRÜKLER İÇİN ZİRVEDEKİ KARLI YOLLARI TEK TEK TEMİZLİYOR

KARLI YOLLAR TEMIZLENIYOR

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, yaz ay­la­rı­nın gel­me­si ile bir­lik­te To­ros­lar’ın zir­ve­le­ri­ne doğ­ru göç yol­cu­lu­ğu­na baş­la­yan Yö­rük­le­rin sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­sı için her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da yük­sek ra­kım­lı nok­ta­lar­da kar kü­re­me ve yol aç­ma ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yor. Sert ge­çen kış ay­la­rı­nın ar­dın­dan yük­sek­le­re doğ­ru yol­cu­lu­ğa baş­la­yan Yö­rük­ler’in, özel­lik­le Çam­lı­yay­la il­çe­si­nin yük­sek­le­rin­de yer alan ve ge­çiş gü­zer­ga­hı üze­rin­de bu­lu­nan Sa­yın­di­bi, Ça­tak ve Bük­lü­bo­yun böl­ge­le­rin­de sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­sı için Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Muh­tar­lık İş­le­ri Da­ire­si ile Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si ekip­le­ri, iş ma­ki­na­la­rı va­sı­ta­sıy­la kar kü­re­me, yol te­miz­le­me ve aç­ma fa­ali­ye­ti ger­çek­leş­ti­ri­yor. (Baştarafı Sayfa 1’de) Yer yer 3-4 metreye ulaşan ve yolu kapatan kar yığınlarını temizleyen Büyükşehir ekipleri, hayvanlarını 3 bin metre rakımdaki meralara götüren Yörüklerin daha kolay ve güvenli şekilde geçiş yapmalarını sağlıyor. Ekipler, zorlu doğa şartlarına rağmen seri şekilde çalışma yürütüyor. Çamlıyayla’da hayvancılıkla uğraşan Yörüklerden Adem Yalçın, yolların açılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi: “Vahap Başkana teşekkür ederiz. Her yıl olduğu gibi yine bu sene de yolumuzu açıyor. Kendisinden Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda da kendisini Başkan olarak görmek isteriz. Yıllardır buraya çıkıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Bu yol bizim ana yolumuz olduğu için her sene böyle erken açılması ve düzeltilmesi bizim açımızdan hastalıkta, sağlıkta bir an önce aşağıya    inebilmemizde iyi oluyor.”              (Büyükşehir Belediyesi)