CHP İLÇE BAŞKANI VARAL:  “KARBOĞAZI ZAFERİ’NİN,  DÜNYADA BENZERİ YOK”
Yazar: abdullah - 1 Haziran 2022 Çarşamba

CHP İLÇE BAŞKANI VARAL: “KARBOĞAZI ZAFERİ’NİN, DÜNYADA BENZERİ YOK”

CHP TARSUS ILÇE BASKANI VARAL

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, Çu­ku­ro­va’nın düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şun­da dö­nüm nok­ta­sı olan Kar­bo­ğa­zı Sa­va­şı’nın 102. yı­lı do­la­yı­sıy­la, Gü­lek Kar­bo­ğa­zı Za­fer Anı­tı’nı Gü­lek Muh­ta­rı Tun­cay Sey­rek ve CHP Tar­sus İl­çe Sek­re­te­ri Ecz. Se­la­hat­tin Şa­hin bir­lik­te zi­ya­ret et­ti. İl­çe Baş­kan ıO­zan Va­ral “Kur­tu­luş Sa­va­şı'mı­zın dün­ya­da eşi gö­rül­me­miş mü­ca­de­le­si Kar­bo­ğa­zı Sa­va­şı’ydı. Va­tan top­rak­la­rı­nı düş­man as­ker­le­ri­ne çiğ­net­me­yen, Ana­do­lu’nun kur­tu­lu­şun­da can­la­rı­nı se­ve se­ve or­ta­ya ko­yan ve Çu­ku­ro­va’nın düş­man iş­ga­lin­den kur­tul­ma­sın­da bü­yük önem arz eden Kar­bo­ğa­zı Za­fe­ri­ni ka­za­nan tüm kah­ra­man­la­rı­mı­zı min­net ve say­gıy­la anı­yo­rum. Al­Kır­mı­zı bay­ra­ğı­mı­zın dal­ga­lan­ma­sı için can­la­rı­nı fe­da eden Şe­hit­le­ri­mi­zin ruh­la­rı şad, me­kan­la­rı cen­net ol­su­n” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­te­ğiy­le, Mer­sin Dağ­cı­lık Spor Ku­lü­bü (MER­DAK) ta­ra­fın­dan Kar­bo­ğa­zı Za­fer’nin 102. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la ‘102. Yı­lın­da Kar­bo­ğa­zı Sa­va­şı Yü­rü­yü­şü’ de ger­çek­leş­ti­ril­di. Kar­bo­ğa­zı Sa­va­şı’nın ya­şan­dı­ğı nok­ta­lar­da be­lir­le­nen ve kamp­lı ola­rak iki gün sü­ren yü­rü­yüş prog­ra­mı­nın fi­nal bö­lü­mü­ne Gü­lek Muh­ta­rı Tun­cay Sey­rek ve CHP Tar­sus İl­çe Sek­re­te­ri Ecz. Se­la­hat­tin Şa­hin ile be­ra­ber ka­tı­lan CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, aziz Şe­hit­le­ri­mi­zi ve kah­ra­man­lık des­ta­nı­nı unut­ma­ya­rak an­lam­lı bir et­kin­li­ğe im­za atan tüm do­ğa yü­rü­yüş­çü­le­ri­ni kut­la­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)