TARSUS'TA ‘HAM KARPUZ, KAVUN  DENETİM TİMİ’ OLGUNLAŞMAMIŞ  ÜRÜNLERİ HASAT ETTİRMİYORLAR
Yazar: abdullah - 1 Haziran 2022 Çarşamba

TARSUS'TA ‘HAM KARPUZ, KAVUN DENETİM TİMİ’ OLGUNLAŞMAMIŞ ÜRÜNLERİ HASAT ETTİRMİYORLAR

HAM KARPUZ DENETIMI

Tür­ki­ye'nin önem­li ta­rım­sal üre­tim mer­kez­le­rin­den Mer­sin'in Tar­sus il­çe­sin­de, ol­gun­laş­ma­mış kar­puz ve ka­vun ha­sa­dı­nın önü­ne ge­çil­me­si ama­cıy­la ku­ru­lan "ham ka­vun, kar­puz ti­mi" de­ne­tim­le­re baş­la­dı.Kay­ma­kam­lı­ğın olu­ru ile her yıl dü­zen­li ola­rak baş­la­tı­lan ça­lış­may­la, ol­gun­laş­ma­mış ka­vun ve kar­puz­la­rın ha­sat edil­me­si­nin önü­ne geç­mek ama­cıy­la de­ne­tim eki­bi oluş­tu­rul­du. Tar­sus İl­çe Ta­rım ve Or­man Mü­dür­lü­ğü, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ve Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı per­so­ne­lin­den oluş­tu­ru­lan tim il­çe ge­ne­lin­de kon­trol­le­re baş­la­dı. 2022 yı­lı ha­sat dö­ne­mi için ku­ru­lan de­ne­tim Ti­mi, Tar­sus Yaş Seb­ze ve Mey­ve Hal’i içe­ri­sin­de pa­zar­la­ma ve sa­tış ya­pı­lan ko­mis­yon ev­le­ri, kar­puz, ka­vun üre­ti­mi­nin yo­ğun ola­rak ya­pıl­dı­ğı Bah­şiş, Ku­lak, Kö­se­ler­li, Ha­sa­na­ğa, Ye­şil­te­pe, Ege­men ve Çağ­ba­şı ma­hal­le­le­rin­de bu­lu­nan ara­zi­ler­de ya­pı­lan ha­sat­lar­da dü­zen­li ola­rak ha­sat ol­gun­lu­ğu tes­pit amaç­lı de­ne­tim­ler ya­par­ken, se­zon bo­yun­ca tar­la­lar­da ya­pa­ca­ğı kon­trol­ler­le ol­gun­laş­ma­mış ürün ha­sa­dı­nı en­gel­le­ye­cek, seb­ze mey­ve ha­lin­de de de­ne­tim­ler­de bu­lu­na­rak ham ürün tes­pi­ti ha­lin­de ce­za uy­gu­la­ya­cak. Tar­sus’ta 20 bin de­kar alan­da kar­puz, 5 bin de­kar alan­da ka­vun üre­ti­mi­nin ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, “Tar­sus ül­ke­mi­zin önem­li kar­puz üre­tim mer­kez­le­rin­den bi­ri ola­rak öne çık­mak­ta­dır. Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ve tüc­car­la­rı­mı­zın ha­sat ya­par­ken kar­puz ve ka­vu­nun tam ol­gun­luk­ta ol­ma­sı­na özen gös­ter­me­le­ri­ni bek­li­yo­ruz. Biz­de kon­trol ve de­ne­tim­le­ri­mi­zi sür­dü­rü­yo­ru­z” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)