OCAK BAŞKANI BEBEK, Ç.YAYLA’DAKİ ‘ADIM ADIM 2023, İLÇE İLÇE ANLATMA VE  AYDINLATMA’ TOPLANTISINA KATILDI
Yazar: abdullah - 1 Haziran 2022 Çarşamba

OCAK BAŞKANI BEBEK, Ç.YAYLA’DAKİ ‘ADIM ADIM 2023, İLÇE İLÇE ANLATMA VE AYDINLATMA’ TOPLANTISINA KATILDI

TARSUS ÜLKÜ OCAKLARI

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Tar­sus Ül­kü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Ah­met Be­bek ve yö­ne­ti­mi, MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dr. Dev­let Bah­çe­li’nin ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da Çam­lı­yay­la’da dü­zen­le­nen“A­dım Adım 2023, İl­çe İl­çe An­lat­ma ve Ay­dın­lat­ma­” top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Ocak Baş­ka­nı Be­bek, MDK ve MYK Üye­le­ri, Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, MHP İl­çe Baş­kan­la­rı ile ka­la­ba­lık bir par­ti­li­nin ka­tı­lım gös­ter­di­ği top­lan­tı son­ra­sı ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Teş­ki­lat­la­rı­mız­la ve tüm kad­ro­la­rı­mız­la sa­ha­da en faz­la yer alan, en çok ça­lı­şan, halk ile en faz­la iç içe olan par­ti­yiz. ‘He­def 2023Li­der Ül­ke Tür­ki­ye’ di­ye­rek omuz omu­za yü­rü­yo­ruz. Al­lah’ın iz­ni, kıy­met­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın te­vec­cüh­le­riy­le par­ti­mi­zin, Cum­hur İt­ti­fa­kı’nın bay­ra­ğı­nı gön­de­re çe­ke­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.