MİS KOKULU YUFKA EKMEKLER  BU KEZ KAVAKLI’DA DAĞITILDI
Yazar: abdullah - 1 Haziran 2022 Çarşamba

MİS KOKULU YUFKA EKMEKLER BU KEZ KAVAKLI’DA DAĞITILDI

MIS KOKULU EKMEKLER

CUM­HU­Rİ­YET Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe ör­gü­tü­nün, pa­ha­lı­lı­ğa kar­şı baş­lat­tı­ğı ek­mek da­ya­nış­ma­sı bü­yü­yor. Ba­ğış­la­nan un­la­rın, gö­nül­lü ka­dın­lar ta­ra­fın­dan yuf­ka ek­mek ola­rak pi­şi­ri­lip, va­tan­daş­la­ra üc­ret­siz ulaş­tı­rıl­dı­ğı pro­je kap­sa­mın­da, bu kez ek­mek­ler Ka­vak­lı Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri­ne da­ğıl­dı. CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, “Her­ke­si bu da­ya­nış­ma­yı güç­len­dir­me­ye ça­ğı­rı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Baş­kan Va­ral, “Bir dos­tu­mu­zun CHP Tar­sus İl­çe Ka­dın Kol­la­rı­mı­za da­ya­nış­ma için bir çu­val un bı­rak­ma­sı ve da­ha son­ra bir par­ti­li­mi­zin de odun ba­ğış­la­mak is­te­me­si ile baş­la­dı bu ça­lış­ma. ‘Bi­rer çu­val un ve odu­nu da­ya­nış­ma­nın par­ça­sı ha­li­ne na­sıl ge­ti­re­bi­li­riz?’ di­ye dü­şü­nür­ken ik­ti­da­rın hal­kı­mı­za re­va gör­dü­ğü yok­sul­lu­ğun so­nu­cu ola­rak ucuz ek­mek kuy­ruk­la­rı baş­la­mış­tı. Biz de "Ha­mu­ru­muz­da da­ya­nış­ma var, ha­mu­ru­mu­zu yo­ğu­rur, ek­me­ği­mi­zi açar, saç ate­şi­ni ya­kar, ek­me­ği­mi­zi pi­şi­rir ve da­ğı­tı­rız" di­ye­rek da­ya­nış­ma­nın par­ça­sı olan Tar­sus'un her nok­ta­sın­dan ka­dın­la­rın, es­naf­la­rı­mı­zın kat­kı­la­rıy­la ya­pı­lan ek­mek­le­ri ih­ti­yaç sa­hip­le­riy­le bu­luş­tur­ma­ya baş­la­dı­k” de­di. Baş­kan Va­ral, gör­dük­le­ri des­tek­le, da­ya­nış­ma ek­me­ği da­ğı­tı­mı­nın sü­re­ce­ği­ni kay­de­de­rek, “#CHPTar­sus'un çağ­rı­sı ile ya­pı­lan ek­mek­ler; yok­sul­lu­ğa, ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı­na kar­şı bir­lik­te mü­ca­de­le et­me ve da­ya­nış­ma kül­tü­rü­nün bir sim­ge­si ol­du. Emek­çi­ler­le, ka­dın­lar­la yan ya­na ge­le­rek ek­me­ği­mi­zi üret­ti­ği­miz, pay­laş­tı­ğı­mız gi­bi tüm zor­luk­la­ra ve hal­kı­mı­za yok­sul­lu­ğu re­va gö­ren­le­re kar­şı mü­ca­de­le­yi de da­ya­nış­ma ile bü­yü­te­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.(CHP Tar­sus İl­çe)