BAŞKAN VAHAP SEÇER’DEN, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’A  ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ
Yazar: abdullah - 27 Mayıs 2022 Cuma

BAŞKAN VAHAP SEÇER’DEN, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

VALI ZIYARETI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile Şır­nak Va­li­li­ği'nden Mer­sin Va­li­li­ği'ne ata­nan Ali Ham­za Peh­li­van’a ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Va­li­lik ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı Se­çer, baş­la­dı­ğı ye­ni gö­re­vi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­ğin­de bu­lu­nur­ken, ti­ca­re­tin, tu­riz­min ve ta­rı­mın mer­ke­zi Mer­sin’e bir­lik­te hiz­met et­mek­ten bü­yük bir mem­nu­ni­yet du­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Sı­cak ve sa­mi­mi bir or­tam­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Va­li Ali Ham­za Peh­li­van, na­zik zi­ya­ret­le­ri için Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’e te­şek­kür et­ti. “Mer­sin için hep bir­lik­te dü­şü­ne­cek, ge­le­ce­ği hep bir­lik­te düş­le­ye­ce­k” di­yen Va­li Peh­li­van, İl’in pek çok alan­da ar­ta­rak de­vam eden ge­li­şim sü­re­ci­ne kat­kı sağ­la­mak mak­sa­dıy­la ka­mu hiz­met­le­ri çı­ta­sı­nı da­ha da yu­ka­rı­la­ra ta­şı­mak için ça­ba sarf ede­cek­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.