TARIHI SIPTILLI ÇARSISI

ar­sus Be­le­di­ye­si, ken­tin ta­rih, kül­tür ve tu­riz­mi açı­sın­dan önem­li bir de­ğe­ri olan ta­ri­hi Sip­til­li Çar­şı­sı’nı ye­ni­le­mek üze­re ha­re­ke­te geç­ti. İçe­ri­sin­de Halk Res­to­ran, Halk Ma­nav, Halk Mar­ket ve sos­yal alan­la­rın bu­lu­na­ca­ğı Ta­ri­hi Sip­til­li Çar­şı­sı,  ya­pı­la­cak olan dü­zen­le­mey­le Tar­sus’un ‘Ca­zi­be Mer­ke­zi’ ha­li­ne ge­le­cek. Ta­ri­hi Sip­til­li Çar­şı­sı’nda in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan,  çar­şı­nın sil baş­tan ye­ni­le­ne­ce­ği­ni be­lir­te­rek, bu­ra­da bu­lu­nan alan­la­rı da­ha gü­zel­leş­tir­mek adı­na ça­lış­ma­lar yap­tık­tan son­ra hal­kın hiz­me­ti­ne aça­cak­la­rı­nı söy­le­di. Geç­miş­te hal­kın uğ­rak nok­ta­sı ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yan Sip­til­li Çar­şı­sı’nın, Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak olan ça­lış­ma­lar ile ye­ni­den can­la­na­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan, “Ke­me­ral­tı Mev­ki­in­de bu­lu­nan Ta­ri­hi Sip­til­li Çar­şı­sı’nda ya­pı­la­cak olan dü­zen­le­me­ler­le be­ra­ber Halk Res­to­rant, Halk Ma­nav, Halk Mar­ket ve bir­çok sos­yal ala­nı için­de ba­rın­dı­ra­cak. Açı­la­cak olan Halk Res­to­ran’da üre­ti­ci ka­dın­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak olan ye­mek­ler sa­tı­şa su­nu­la­cak.       Bu şe­kil­de üre­ti­ci ka­dın­lar ka­zanç el­de ede­rek ai­le eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı sağ­la­mış ola­cak­la­r” de­di.  Çar­şı­mız her­ke­sin ha­yal et­ti­ği bir ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­le­ce­ği­ne vur­gu ya­pan Boz­do­ğan “Ta­ri­hi Sip­til­li Çar­şı­sı Tar­sus’umuz için önem­li bir ta­ri­hi ta­nı­tım de­ğe­ri­dir. Çar­şı­mız ta­ri­hi ve in­sa­nı ile bir baş­ka gü­zel. Bu­ra­yı can­lan­dır­mak üze­re ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık. Ta­ri­hi çar­şı­mız geç­mi­şi­miz­den ka­lan bir gü­zel­lik ve mi­ras­tır, onu ko­ru­ma­mız ve can­lı tut­ma­mız ge­re­ki­yor. Ta­ri­hi do­ku­ya önem ve­ren bir an­la­yış ile ha­re­ket ede­rek bu­ra­da Halk Res­to­ran, Halk Ma­nav, Halk Mar­ket ve fark­lı sos­yal alan­lar aça­cak, ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar ile çar­şı­mı­zı ye­ni­den can­lan­dı­ra­ca­ğız. Hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­du­ğu­muz, pi­ya­sa de­ğe­rin­den da­ha uy­gu­na ürün­le­ri sa­tın ala­bi­le­cek­le­ri Halk iş­let­me­le­ri­mi­zi ço­ğalt­mak için de ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam edi­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın en iyi­yi en uy­gu­na al­ma­sı için uğ­ra­şa­ca­ğız. Ta­ri­hi Çar­şı­mız sağ­lam­laş­tır­ma ve cep­he ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­rak ye­ni gö­rü­nü­müy­le hal­kı­mı­za hiz­met ver­me­ye de­vam ede­cek. Ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rın ken­ti­mi­ze şim­di­den ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)