OTCU SIKAYET VE DILEKLERI DINLEDI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, 2022 yı­lı­nın ilk ma­hal­le muh­tar­la­rı top­lan­tı­sın­da so­run ve ta­lep­le­ri din­le­di. Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan ve ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın amir­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da, 2021 yı­lı Ci­mer, Açık Ka­pı ve Kay­ma­kam­lık Özel Bü­ro­ya ya­pı­lan mü­ra­ca­at­lar, Uyu­ma, Hay­di ve Ye­şil De­dek­tör Pro­je/ Uy­gu­la­ma­la­rı, Teb­li­gat Ka­nu­nu ve Mes­le­ki Eği­tim Mer­kez­le­ri ko­nu­la­rın­da bil­gi­len­dir­me­ler ya­pıl­dı. Da­na son­ra ise Kay­ma­kam Ot­cu, tek tek ma­hal­le muh­tar­la­rı­na söz ve­re­rek on­lar­dan ge­len di­lek ve şi­kâ­yet­le­ri din­le­di. Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, top­lan­tı son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, top­lan­tı­nın ama­cı­nın ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın sı­kın­tı­la­rı­nı, di­lek ve is­tek­le­ri­ni din­le­mek, ye­ni çı­kan ya­sa ve yö­net­me­lik­ler hak­kın­da ken­di­le­ri­ni bil­gi­len­dir­mek ol­du­ğu­nu, top­lan­tı­da sap­ta­nan so­run­la­rın çö­zü­mü nok­ta­sın­da ça­lış­ma­lar ya­pı­la­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.