ÖGRENCILERLE BULUSTU

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Tarsus Belediyesi’nin her yaştan vatandaşa yönelik, Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür alanında bireylerin becerilerinin gelişmesine katkı sunan ve bünyesinde gitar, resim, bağlama, el sanatları, tiyatro başta olmak üzere birçok kursun verildiği Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür akademisinde ilköğretim okul öğrencileri ile buluştu. Belediye Başkanı Bozdoğan’ın sıkça dile getirdiği, ‘Eğiten, Üreten, Sağlıklı, Kültürlü Tarsus’ sözüne uygun olarak faaliyetini sürdüren Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür Akademisi’nde ilköğretim okulunda öğrenim gören çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak ve akademide gerçekleştirilen ücretsiz kurslara teşvik etmek amacıyla buluşma etkinliği düzenlendi. 9 ile 15 yaş ara­sın­da 200 öğ­ren­ci­nin ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı et­kin­lik­te öğ­ren­ci­ler, aka­de­mi­de ve­ri­len mü­zik, el sa­nat­la­rı, se­ra­mik ve dra­ma kurs­la­rı­na eğit­men­ler gö­ze­ti­min­de ger­çek­leş­ti­ri­yor. Ço­cuk­la­rın ge­li­şim sağ­la­ma­sın­da ve sos­yal­leş­me­sin­de önem­li bir rol üst­le­nen kurs­la­ra de­ği­nen Boz­do­ğan, “Dr. Tur­gut Er­kut­lu Bi­lim Eği­tim Sa­nat Kül­tür aka­de­mi­miz açıl­dı­ğı gün­den bu ya­na bin­ler­ce yurt­ta­şa ev sa­hip­li­ği yap­ma­ya de­vam edi­yor. Bün­ye­sin­de bir­çok kur­su ba­rın­dı­ran aka­de­mi­miz­de her yaş­tan va­tan­daş­la­rı­mı­za eği­tim­ler ve­ri­yo­ruz. Bu­gün öğ­ren­ci­le­ri­miz­le be­ra­ber ger­çek­leş­ti­ri­len kurs­la­ra ka­tı­lım sağ­la­dım. Ço­cuk­la­rı­mız ens­trü­man çal­dı­lar, el emek­le­riy­le se­ra­mik bo­ya­dı­lar, dra­ma oyun­la­rı­na ka­tı­lım sağ­la­dı­lar. Ço­cuk­la­rın ha­yal güç­le­ri­ne kat­kı sağ­la­mak her za­man ilk he­de­fi­miz ol­muş­tur. Ha­yat­ta­ki en önem­li şey ha­yal­dir. Ha­yal­le­ri­miz ne ka­dar güç­le­nir­se biz­ler­de al­dı­ğı­mız eği­tim­ler­de ba­şa­rı­ya özel­lik­le akıl yo­luy­la man­tık yo­luy­la da­ha ça­buk ula­şı­rız. Biz­ler siz­le­ri çok se­vi­yo­ruz. Ulu Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa ke­mal Ata­türk’ün de­di­ği gi­bi bi­zim ge­le­ce­ği­miz ço­cuk­lar­dır ve bu ül­ke­nin on­lar gi­bi bi­len, gö­ren, öğ­re­nen, an­la­yan ve işi­ten bir ne­si­le ih­ti­ya­cı var. Önem­li olan her şe­yin en iyi­si­ni en iyi­ler­den öğ­ren­mek ve en iyi yap­ma­ya ça­lış­mak­tır. Kurs­la­rı­mız üc­ret­siz ola­rak eği­tim­le­ri­ne de­vam edi­yor her­ke­si ha­yal güç­le­riy­le eği­tim­le­ri­mi­ze or­tak ol­ma­ya da­vet edi­yo­ru­m” de­di. Kur­sa öğ­ren­ci­le­ri ile zi­ya­re­te ge­len Ke­ri­me Öz­kul İl­köğ­re­tim Oku­lu Mü­dü­rü Gür­sel Tur­han ise “U­zak­la­rı ya­kın ede­bil­me adı­na, ço­cuk­la­rı­mı­zın ha­yal dün­ya­sı­nı ge­liş­ti­re­bil­mek adı­na çok gü­zel bir gü­ne or­tak olu­yo­ruz. Öğ­ren­ci­le­ri­miz Dr. Tur­gut Er­kut­lu Bi­lim Eği­tim Sa­nat Kül­tür Aka­de­mi­si’nde bir­çok kur­sa ka­tı­lım sağ­la­dı. On­la­rın yü­zün­de­ki gü­lüm­se­me her şe­ye de­ğer­dir. Bi­ze bu im­kâ­nı ve­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)