SÖZLESME YAPILDI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin, DİSK bağ­lı Ge­ne­lİş Sen­di­ka­sı ile yap­tı­ğı top­lu iş söz­leş­me­sin­de en dü­şük iş­çi maa­şı 5200 TL ola­rak be­lir­len­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, 696 sa­yı­lı KHK kap­sa­mın­da ça­lı­şan­la­rın bi­ri yıl­lık sü­re içe­ri­sin­de ala­cak­la­rı sos­yal hak­la­rın or­ta­la­ma­sı ile bir­lik­te ala­cak­la­rı en dü­şük maa­şın 5200 TL ola­rak be­lir­len­di­ği­ni sos­yal med­ya he­sa­bın­da du­yur­du. Baş­kan Boz­do­ğan, im­za tö­re­ni son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, top­lu söz­leş­me­nin tüm ça­lı­şan­la­rı­na ha­yır­lı ve uğur­lu ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lu­na­rak “Ye­ni be­lir­le­nen as­ga­ri üc­re­tin üze­ri­ne Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ta­ra­fın­dan ve­ri­len 4 bin 500 TL'lik müj­de­ye bir kat­kı da Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak biz ko­ya­rak ça­lı­şan­la­rı­mı­za en dü­şük üc­re­ti net 5 bin 200 TL ola­rak be­lir­le­dik. Emek­le­riy­le çağ­daş ve mut­lu bir Tar­sus ya­rat­mak için ge­ce­gün­düz de­me­den ça­lı­şan tüm ça­lı­şan­la­rı­mı­za ha­yır­lı ol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.