MAZBATASINI ALDI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Fo­toğ­raf­çı­lar Es­naf ve Sa­nat­kâr­lar Oda­sı’nın geç­ti­ği­miz haf­ta ya­pı­lan ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da üye­le­ri­nin tam des­te­ği­ni ala­rak ye­ni­den Oda Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Cu­ma­li Taş, maz­ba­ta­sı­nı al­dı. Cu­ma­li Taş, maz­ba­ta­sı­nı al­dık­tan son­ra sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Biz­le­ri hiç­bir za­man yal­nız bı­rak­ma­yan de­ğer­li üye­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Dün ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­da dur­ma­ya­ca­ğız, ge­ce­gün­düz de­me­den var gü­cü­müz­le ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Fo­toğ­raf­çı es­na­fı ola­rak biz­ler bü­yük bir ai­le­yiz. Bu ve­si­ley­le ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­mız­da bi­ze oy ve­rip ver­me­yen, ge­nel ku­ru­lu­mu­za ka­tı­lıp ka­tı­la­ma­yan ve en önem­li­si biz­le­ri sa­hip­le­nen bü­tün gö­nül dost­la­rı­mı­za şah­sım ve ku­ru­mun adı­na son­suz te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.