TARSUS KASAPLAR ODASI SEÇIMI YAPILDI

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Tar­sus Ka­sap­lar Oda­sı’nın, ya­pı­lan ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın da mev­cut Baş­kan Na­il Uçak ve eki­bi­ne, ka­sap es­naf­la­rı son sö­zü söy­le­ye­rek ‘gö­re­ve de­vam’ et­me­le­ri yö­nün­de oy kul­lan­dı­lar. Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan ve Di­van Baş­kan­lı­ğı­nı Mer­sin ESOB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer’in yap­tı­ğı ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da Na­il Uçak ve Hü­se­yin Öz­ta­las’ın lis­te­le­ri­nin ya­rış­tı. Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sı son­ra­sın­da geç­miş dö­nem, ça­lış­ma, he­sap ve de­ne­tim ku­ru­lu ra­por­la­rı Bir­lik Ge­nel Sek­re­te­ri Cev­det Tek­baş ta­ra­fın­dan okun­du. Oku­nan ra­por­lar yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu­nun ib­ra­sı ile bir­lik­te oy­bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. Ge­le­cek dö­nem ça­lış­ma ra­po­ru ile tah­mi­ni büt­çe de oku­na­rak oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. Mer­sin ESOB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer, ge­nel ku­rul­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, es­naf ve sa­nat­kâr­lar­la il­gi­li son dö­nem­ler­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler­le il­gi­li bil­gi pay­la­şı­mın­da bu­lu­nul­du. Gün­dem mad­de­le­ri­nin so­na er­me­si son­ra­sı pla­ket tö­re­ni­ne ge­çil­di. Oda Baş­ka­nı Na­il Ucak, Tar­sus Ka­sap­lar Oda­sı’nın ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne ka­dar des­tek­le­rin­den do­la­yı Yu­suf Ço­lak, Ka­sım Ali Dal, Ali Öz­de­mir’e pla­ket tak­tim et­ti. Pla­ket tö­re­ni son­ra­sı se­çim­le­re ge­çil­di. Mev­cut baş­kan Na­il Uçak ve Hü­se­yin Öz­ta­las’ın lis­te­le­ri­nin ya­rış­tı­ğı ge­nel ku­rul­da son sö­zü söy­le­yen üye­ler Uçak ve eki­bin­de ka­rar kıl­dı. Na­il Uçak Baş­kan­lı­ğın­da­ki Tar­sus Ka­sap­lar Oda­sı’nda Mut­lu Ünal, Tev­fik Şe­ker, Mu­zaf­fer Ka­ya, Sab­ri Kan­bal, Mür­sel Önal, Fer­hun­de Yıl­dı­rım yö­ne­tim ku­ru­lu­na, Sa­mi Şe­fik, Ab­dul­lah Şim­şek, Ma­lik Ço­pur de­ne­tim ku­ru­lu­na ge­ti­ri­len isim­ler ol­du. Tar­sus Ka­sap­lar Oda­sı’nın ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı­na Mer­sin ESOB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lat Din­çe’in ya­nı sı­ra Tar­sus Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Du­ran Şen, Mer­sin Kah­ve­ci­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Ni­hat Dağ­de­len, Tar­sus Kah­ve­ci­ler ve Eğ­len­ce Yer­le­ri Oda­sı Baş­ka­nı Ha­lil Şe­ker­ci, Tar­sus Ma­de­ni Sa­nat­kâr­lar Oda­sı Baş­ka­nı Kap­lan Kil­taş, Tar­sus Fo­toğ­raf­çı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Cu­ma­li Taş, Tar­sus Ma­ran­goz­lar ve Mo­bil­ya­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Do­ğan Ko­ca­baş, Tar­sus Ber­ber­ler ve Kua­för­ler Oda­sı Baş­ka­nı Al­per De­niz, Tar­sus Ye­ni Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Bek­taş As­lan, Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Ay­dın Po­lat ile si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri, der­nek baş­kan­la­rı ve oda üye­le­ri ka­tıl­dı.