KALITE YÖNETIMI SISTEMI

ISO 9001:2015 Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi De­ne­ti­mi Türk Loy­du Baş De­net­çi­si Öz­lem Öz­kan Bo­cu­toğ­lu ta­ra­fın­dan Bor­sa hiz­met bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.  De­ne­tim açı­lı­şı Bor­sa Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Se­çer baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şir­ken, de­ne­ti­me ka­tı­lan Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, Yö­ne­tim Sis­te­mi ile Üye­le­re da­ha iyi bir hiz­met su­na­rak fay­da sağ­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni, ISO 9001:2015 Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi ile Bor­sa­nın say­gın­lı­ğı­nı, mem­nu­ni­yet­siz­lik­le­ri gi­der­me ye­te­ne­ği­ni ar­tı­rır­ken, üye­le­rin ge­ri bil­di­rim­le­ri­ne da­ya­na­rak hiz­met ka­li­te­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­si­ne kat­kı sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di.Ka­pa­nış top­lan­tı­sı­na da ka­tı­lan Ali Se­çer, Bor­sa­nın yıl­lar­dır be­lir­li bir stan­dar­dın üze­rin­de hiz­met ver­di­ği­ni ve özel­lik­le ya­kın dö­nem­de bir­çok nok­ta­da ör­nek gös­te­ri­le­cek dü­zey­de iyi­leş­tir­me­le­re im­za at­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, Bor­sa’nın bu an­la­yı­şı kay­bet­me­den da­ha iyi­ye ulaş­mak için sü­rek­li ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Ali Se­çer, Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi kap­sa­mın­da hiz­met ve­ren Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı, hiz­met ka­li­te­si­ni art­tı­ra­rak sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­mak üze­re ISO 9001:2015 de­ne­ti­mi­ni ba­şa­rı ile ta­mam­la­dı­ğı­nı, Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi’ne uy­gun­luk yö­nün­den sağ­la­dı­ğı hiz­met­le­rin her aşa­ma­sın­da doğ­ru uy­gu­la­ma­lar­la ça­lış­ma­ya de­vam edil­di­ği­ni ve ba­zı uy­gu­la­ma­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len ge­liş­tir­me ve dü­zelt­me­le­rin ör­nek se­vi­ye­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek Bor­sa yö­ne­ti­mi ve ça­lı­şan­la­rı­nı teb­rik et­ti.   Ka­li­te de­ne­ti­mi­ne, Bor­sa Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Se­çer, Ge­nel Sek­re­ter Ha­san Şan­lı, Ka­li­te ve Ak­re­di­tas­yon So­rum­lu­su Elif Kök­sal ve tüm bi­rim per­so­nel­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı ka­pa­nış top­lan­tı­sı ile so­na er­di.             (Ha­ber          Mer­ke­zi)