BURHANETTIN KOCAMAZ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu (GİK) Üye­si ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, İYİ Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Me­ral Ak­şe­ner’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, zi­ya­ret sı­ra­sın­da ül­ke­miz ve Mer­sin ile il­gi­li ya­pa­cak­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da Ge­nel Baş­kan Me­ral Ak­şe­ner ile gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nur­ken, zi­ya­ret son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı kı­sa açık­la­ma­sın­da “Hem dur­gun­luk, hem iş­siz­lik hem enf­las­yon so­ru­nu­nu ay­nı an da ya­şa­dı­ğı­mız bu ağır eko­no­mik kriz­den bu po­li­ti­ka­sız­lık­la çı­ka­ma­yız. Fa­kat ül­ke­miz in­sa­nı ve Mer­sin­li hem­şe­ri­le­ri­miz umut­suz­lu­ğa düş­me­sin, ka­ram­sar­lı­ğa ka­pıl­ma­sın. Sa­yın Me­ral Ak­şe­ner li­der­li­ğin­de İYİ Par­ti kim­se­yi ya­rı yol­da bı­rak­ma­ya­cak. Ça­re var, çö­züm var, biz va­rız, biz çö­ze­ri­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.