10 OCAK

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç, bil­gi­nin her ge­çen gün kat­la­na­rak ço­ğal­dı­ğı ve tek­no­lo­ji­nin ta­kip edil­me­si zor bir hız­da ge­liş­ti­ği gü­nü­müz dün­ya­sın­da, med­ya­nın ha­ya­ti bir önem ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Genç, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı­nı kut­la­ma me­sa­jın­da “Ba­sın, bil­gi pay­la­şı­mı­nın, hal­kı bil­gi­len­dir­me­nin ve de­mok­ra­si­nin en önem­li va­sı­ta­la­rın­dan bi­ri­dir. Türk ba­sı­nı, özel­lik­le de ma­hal­li ba­sın, mil­li mü­ca­de­le yıl­la­rın­da, mil­li duy­gu­la­ra hi­tap ede­rek, mil­li bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin sağ­lan­ma­sı nok­ta­sın­da da gö­re­vi­ni en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­miş, hem Ana­do­lu'nun düş­man iş­ga­li­ne kar­şı di­re­ni­şi­nin yü­rek­li se­si ol­muş, hem de bu di­re­ni­şin kah­ra­man­la­rı­nın des­ta­nı­nı yaz­mış­tı­r” de­di. Ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­rin çok zor şart­lar al­tın­da gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan Ali Rı­za Genç “Tür­ki­ye’nin çok önem­li bir sü­reç­ten geç­ti­ği bu gün­ler­de ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin ne den­li önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­mek ge­re­kir. Doğ­ru ve ta­raf­sız ha­ber­ci­lik il­ke­si ile va­ta­nın ve mil­le­tin men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­ber yap­mak ne ka­dar önem­li ise ya­lan ve if­ti­ra­la­ra kar­şı da de­mok­ra­tik ve öz­gür ba­sı­nın, hu­kuk ku­ral­la­rı için­de doğ­ru ve ga­ze­te­ci­lik ah­la­kı çer­çe­ve­sin­de ol­ma­sı her ga­ze­te­ci­nin so­rum­lu­lu­ğu­dur. Bu duy­gu dü­şün­ce­ler ce­fa­kar, va­tan­se­ver ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­ri­mi­zin gü­nü kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.