TARSUS HALI ASFALTA KAVUSTU

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, eko­no­mi­nin can da­ma­rı olan nok­ta­lar­da yol ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı tüm hı­zıy­la sü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir bün­ye­sin­de olan ve ta­rım­sal üre­ti­min yo­ğun şe­kil­de ya­pıl­dı­ğı Tar­sus Hal Komp­lek­si içe­ri­sin­de baş­la­tı­lan as­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nın so­nu­na ge­lin­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ça­lış­ma kap­sa­mın­da geç­ti­ği­miz ay­lar­da bo­zuk ze­mi­nin sö­kü­mü ya­pı­la­rak, ze­min sı­kı­laş­tır­ma ve ar­dın­dan ‘bin­der’ ola­rak ta­bir edi­len bi­rin­ci kat as­falt se­rim iş­le­mi uy­gu­lan­mış­tı. MES­Kİ ekip­le­rin­ce yağ­mur su­yu gi­der­le­ri­nin de re­vi­ze edil­di­ği Tar­sus Hal Komp­lek­si içe­ri­sin­de şim­di de aşın­ma ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ikin­ci kat as­falt se­rim iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Her gün ağır to­naj­lı yüz­ler­ce ara­cın gi­riş­çı­kış yap­tı­ğı Tar­sus Hal Komp­lek­si’nin hem ko­mis­yon­cu hem de ar­di­ye­ler bö­lü­mü­nü kap­sa­yan 106 dö­nüm­lük alan­da uy­gu­la­nan as­falt ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı­nın so­nu­na ge­lin­di. Tar­sus Hal Komp­lek­si içe­ri­sin­de iş ye­ri bu­lu­nan Nev­zat Er­na­yir, “Sa­yın Baş­ka­nı­mı­zın yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Hal’imi­ze ay­rı bir gü­zel­lik kat­tı, te­miz­lik kat­tı. Ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı te­men­ni edi­yo­ruz. Hal’imi­zin ön­ce­ki ha­li; su bi­ri­kin­ti­le­ri ve ça­mur ara­ba­la­rın za­rar gör­me­si­ne ne­den olu­yor­du. Şu an hep­si or­ta­dan kalk­tı. Bü­tün bu kö­tü en­gel­ler önü­müz­den kalk­tı. Eme­ği ge­çen ar­ka­daş­la­rı­mı­zın hep­si­ne te­şek­kür edi­yo­ruz. Hal es­na­fı ola­rak hep­sin­den mem­nu­nu­z” de­di. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)