TZO BASKANI AVCI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, 2021 yı­lı içe­ri­sin­de böl­ge­miz­de ge­nel ola­rak yük­sek ve­rim el­de edil­me­si­ne rağ­men, gir­di ma­li­yet­le­rin­de­ki ar­tış­la­rın çift­çi­yi zor du­rum­da bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­di. Ve­yis Av­cı, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ile yap­tı­ğı soh­bet sı­ra­sın­da, ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız 2021 yı­lı­nı de­ğer­len­di­rir­ken, 2022 yı­lın­da­ki bek­len­ti­le­ri­ni de pay­laş­tı. 2021 yı­lı­nın pan­de­mi ile uğ­raş­tı­ğı­mız yıl­lar­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Av­cı “Ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız 2021 yı­lın­da buğ­day üre­ti­min­de re­kol­te­miz gü­zel­di. Fi­yat­lar ise 2.30’dan baş­la­dı 2.50’ye ka­dar çık­tı. Mı­sır yi­ne 2.30’dan 2.50’ye git­ti. Pa­muk fi­yat­la­rı ger­çek­ten iyi git­ti, 9.50’den baş­la­yıp 13.00 li­ra­ya ka­dar çık­tı. Dün­ya pa­muk pi­ya­sa­sı son yıl­la­rın zir­ve­sin­dey­di. Bun­la­rın ha­ri­cin­de so­ya çok faz­la prim yap­ma­ma­sı­na kar­şın pi­ya­sa­da 4.350 li­ra­ya to­nu git­ti. Bu­nun­la be­ra­ber güb­re­ye ge­len zam­lar 2021 yı­lı için tar­la ta­rı­mı ile uğ­ra­şan üre­ti­ci­le­ri ger­çek­ten zor du­rum­da bı­rak­tı. Güb­re fi­yat­la­rı­nın 14 li­ra­yı bul­ma­sı ma­ale­sef ge­len brüt pa­ra­nın ta­ma­mı ge­le­cek yı­lın mas­raf­la­rı­na kul­la­nıl­ma­sı­na ha­sıl ol­du. Bu ne­den­le çift­çi­le­ri­miz dar­bo­ğaz ve fi­nans­man sı­kın­tı­sı­na gir­di­” de­di. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, tarım kredilerini güncellemediğini de hatırlatan Veyis Avcı “50 bin liralık kredi ile gübresini, tohumunu ve diğer masraflarını karşılayan çiftçimiz şu an o para ile ancak gübresini alabilecek konuma geldi. Diğer yandan meyve üreticileri 2021 yılı için sert çekirdekli meyve üreten üreticilerimiz için iyi geçti. Sebzede ise büyük sıkıntılar oldu. Özellikle pandeminin başladığı 2020 yılında çok büyük sıkıntı oldu. Pandemi nedeniyle semt pazarları kapandı, haller sıkıntı çekti. Gerçekten 2021 yılında da girdi maliyetlerinin çok büyük oranda artması nedeniyle marul hala tarlada, karnabahar hala tarlada. Bunun yanında mazot, naylon ve gübre fiyatları çok arttı. Bunun üstüne üstlük işçi krizi çıktı. İşçi maliyeti 100 lira iken bugün 167 lira civarına çıktı. Tarlada çalışan insanlarımızın emeğini küçümsemiyoruz. İşçi maliyetleri bu nedenle çok artmıştır. Üreticiler çok büyük sıkıntı içerisindeler. Mazot, gübre krizinden sonra bir de işçi kriziyle karşı karşıya kaldık. Biz bu sorunları başta Türkiye Ziraat Odaları Birliği olmak üzere hükümet yetkililerine ilettik ve bundan sonra da iletmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. 2022 yılı içinde düşüncelerini paylaşan Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı “Bizler çiftçiler olarak 2022 yılında da umudumuzu devam ettirmek istiyoruz, ama şu anda çiftçilerimiz mevcut durumunu koruyamıyor, finansmanını sağlayamıyor. Ne Tarım Kredi Kooperatifleri ne de Ziraat Bankası tarım kredilerini revize etmiş durumda değil. Buğday ekenler şu anda taban gübresi atamıyor, sadece üre atacak onun da kilosu 13 lira civarında. Geçtiğimiz günlerde ürenin fiyatı 2.50 liraydı. Şu anda 6-7 kat artmış durumda. Çiftçilerimiz gerçekten şu anda çok zor bir dönemden geçiyor. Desteklemeler de bir artış yok. Sadece pamuk konusunda bir artış sağlayabildik. Bunun haricindeki tüm ürünler için 6 yıldır desteklemelerde bir artış yapılmadı. Girdiler ise yüzde 400 oranında artmıştır. Çiftçilerimize 17-18 milyarlık bir destek veriliyor, bu rakamın 100 milyarı bulması lazım ki çiftçilerimiz bu durumun altından kalkabilsin, üretebilsin. Açık söylemek gerekirse çiftçilerimiz 2022 yılına pek de ümitli girmiyor. Ben bereketli bir yıl olmasını diliyorum, ancak finansal açıdan iyi durumda değiliz, onu biliyorum” şeklinde konuştu. “Bölgemizde de çiftçi narenciye ağaçlarını söküyor. Bunun nedeni nedir?” sorumuza cevap veren Başkan Avcı “Bilindiği gibi bölgemizde narenciye de büyük bir sorun var. Bölgemizde 30 bin dekarlık bir alanda üretim yapılıyor. Bu da 150 bin ton demektir. Maalesef narenciye bu yıl dalında kaldı. 40 kuruşa da verseniz kimse almıyor. Toplama maliyeti 60 kuruş. Bu nedenle de işin içinden çıkamıyorsunuz. Ben de dahil benim tahminin 10 bin dekarlık alanda mandalina sökülecek. Limon konusunda da sıkıntı var. Artık dikenli limon çeşidini değiştirmemiz lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın artık havza sistemine geçerek, üretilecek ürünlere kota koyarak bölgede diğer ekimlere izin vermemesi gerekmektedir. Buradan tekrar altını çizerek söylüyorum havza sistemi uygulanmalıdır, yoksa böyle milli servetlerimiz heba olup gitmektedir. Bugün ben 7 yaşına gelmiş mayer cinsini söktüm. Çoğu 10 yaşına gelmiş ağaçlarını söküyor. Şimdi sert çekirdekli diye tabir ettiğimiz alanda bir gelişme var. Şayet önümüzdeki günlerde de bu böyle sökümler olacak ve maalesef mağduriyetler yaşanacak” şeklinde sözlerini tamamladı.