ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Tar­sus 1 No­lu Es­naf Ke­ga­let Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, gö­re­ve gel­dik­le­ri 2005 yı­lın­dan bu ya­na her za­man es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ve bun­dan son­ra da ol­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.Mah­mut Şa­hin, ge­ri­de ka­lan 2021 yı­lı­nı özet­ler­ken, 2022 yı­lı he­def­le­riy­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.Gö­re­ve gel­dik­le­ri 2005 yı­lın­dan bu ya­na her yıl so­nun­da ko­ope­ra­ti­fin fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­na bil­gi­ler ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Şa­hin “Ben ön­ce­lik­le ye­ni yı­lın tüm es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­za ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni,2022 yı­lı­nın be­re­ket­li ve bol ka­zanç­lı, sağ­lık do­lu bir yıl ol­ma­sın Ce­na­bı Al­lah’tan di­li­yo­rum. Bi­lin­di­ği üze­re 2021 yı­lı da 2020 yı­lı gi­bi tüm dün­ya­da ve ül­ke­miz­de CO­VİD19 sal­gı­nı dam­ga­sı­nı vur­du. Uzun ka­ran­ti­na dö­nem­le­ri ne­ti­ce­sin­de tüm dün­ya­da eko­no­mi­ler­de da­ral­ma ol­du, enf­las­yon art­tı Al­tın, dö­viz, akar­ya­kıt gi­bi te­mel eko­no­mik de­ğer­ler­de çok yük­sek ar­tış­lar ol­du. Tüm dün­ya­da ya­şa­nan bu ge­liş­me­ler­den ne ya­zık ki ül­ke­miz­de pa­yı­nı al­dı­” de­di. CO­VİD19 sal­gı­nı ve ka­ran­ti­na­nın çe­şit­li mes­lek grup­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­di ve ha­len de et­ki­le­me­ye de­vam eti­ği­ni be­lir­ten Mah­mut Şa­hin “Biz­ler es­naf ola­rak, es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın tem­sil­ci­le­ri ola­rak Tar­sus’ta da sal­gı­nın olum­suz et­ki­le­ri­ni his­set­tik ya­şa­dık, ya­şa­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. Ül­ke­miz­de ve il­çe­miz­de in­san­lar, es­naf ve sa­nat­kâr ar­ka­daş­la­rı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 2020 ve 2021 yıl­la­rı bu olum­suz­luk­la­rın göl­ge­sin­de geç­ti. İn­şal­lah 2022 yı­lı ül­ke­miz ve il­çe­miz için, tüm in­san­lık ale­mi için bol­luk ve be­re­ket do­lu bir yıl ola­ca­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Mah­mut Şa­hin, Tar­sus 1 No­lu Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi’nin 2021 yı­lı içe­ri­sin­de­ki fa­ali­yet­le­ri de sı­ra­sıy­la şu şe­kil­de açık­la­dı: *2021 yı­lı fa­ali­yet­le­ri­mi­zin özü­nü CO­VİD19 pan­de­mi­si­nin et­ki­le­rin­den, za­rar­la­rın­dan es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­zı ko­ru­mak oluş­tur­du. Bu dö­nem­de Ko­ope­ra­tif Böl­ge ve Mer­kez Bir­lik­le­ri­nin ça­ba­sı, Halk­bank’ın ve ta­bi ki Dev­le­ti­mi­zin olu­ru ile es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­zın kre­di borç­la­rı 4 de­fa er­te­len­di ve ala­cak­la­rın ic­ra­ya ve­ril­me­si as­kı­ya alın­dı. *Es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın tem­sil­ci­si ola­rak biz­ler Es­naf­la­rı­mız­dan ge­len ta­lep­le­ri Dev­let bü­yük­le­ri­mi­ze ilet­tik ve Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın sa­mi­mi il­gi­si sa­ye­sin­de, Dev­le­ti­miz bu sü­reç­te es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­za ki­ra yar­dı­mı, ge­lir kay­bı des­te­ği adı al­tın­da mad­di yar­dım­lar­da bu­lun­du. *2021 se­ne­sin­de Ko­ope­ra­ti­fi­miz , 861  Es­naf ve Sa­nat­ka­ra top­lam 108.658.000,00 TL kre­di kul­lan­dır­dı. *Böy­le­lik­le gö­re­ve gel­di­ği­miz 2005 yı­lın­dan bu ya­na   10342     Es­naf ve Sa­nat­ka­ra top­lam 593.031.000,00 TL  kre­di kul­lan­dır­mış ol­duk. *2021 yı­lın­da kre­di fa­iz oran­la­rı­mız tüm dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz se­be­biy­le % 9,50 ola­rak ger­çek­leş­ti. *Ya­şa­nan olum­suz­luk­la­ra rağ­men kre­di üst li­mit­le­ri­mi­zi 225.000,00 TL’den 275.000,00 TL’ye çı­kar­dık. *Böy­le­lik­le gö­re­ve baş­la­dı­ğı­mız­da 15.000,00 TL olan kre­di li­mit­le­ri­mi­zi 275.000,00 TL ye art­tır­mış , % 25 olan kre­di fa­iz­le­ri­mi­zi ise % 9,50 ‘ye dü­şür­müş ol­duk. Kre­di va­de­le­ri­miz ise 5 yıl olup ay­lık, üç ay­lık ve 6 ay­lık va­de­ler­de kre­di kul­lan­dır­mak­ta­yız an iti­ba­riy­le. *Böl­ge­sin­de bu­lu­na 53 ko­ope­ra­ti­fin için­de ilk 2 de olan Ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin il­çe­miz Es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­nın so­run­la­rı­na ça­re bul­ma nok­ta­sın­da yap­tık­la­rı ta­bi­ki sa­de­ce kre­di ver­mek­le sı­nır­lı de­ğil. Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı­mı­zın acı­tat­lı gün­le­rin­de, dü­ğün ve ce­na­ze­le­rin­de bu­lun­duk. İl­çe­mi­zi il­gi­len­di­ren tüm ko­nu­lar­da Dev­le­ti­mi­zin tüm ku­rum­la­rı ile bir­lik için­de, il­çe­miz­de ku­ru­lu bu­lu­nan Es­naf oda­la­rı, Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ile bir­lik­te fa­ali­yet­ler­de bu­lun­duk. Ör­ne­ğin il­çe­miz­de bir ta­ne Halk Bank Şu­be­si var idi ve il­çe­miz sa­kin­le­ri bu ko­nu­dan çok muz­da­rip olu­yor­du. Ba­kan­lık, Halk Bank Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Ko­ope­ra­tif Mer­kez Bir­lik­le­ri nez­din­de yap­tı­ğı­mız gi­ri­şim­ler sa­ye­sin­de il­çe­mi­ze ikin­ci Halk Bank Şu­be­si­nin açıl­ma­sı­na kat­kı sağ­la­dık. İl­çe­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu ol­sun. *2022 fa­ali­yet­le­ri­mi­zin özü­nü el­bet­te es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­za da­ha dü­şük fa­iz­li, uzun va­de­li ve da­ha yük­sek li­mit­li kre­di kul­lan­dır­mak oluş­tu­ra­cak. Es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­zı fi­nans ko­nu­sun­da en iyi şe­kil­de des­tek­le­me­ye, on­la­ra bu ko­nu­da hiz­met ver­me­ye el­bet­te de­vam ede­ce­ğiz. Bu­ra­da bir nok­ta­yı Es­naf­la­rı­mı­zın dik­ka­ti­ne sun­mak is­ti­yo­rum. Ko­ope­ra­tif ke­fa­le­tiy­le Halk­bank’tan kul­la­nı­lan kre­di­ler ya­tı­rım ve iş ge­liş­tir­me kre­di­le­ri­dir. Bu kre­di­le­rin fa­izi­nin ya­rı­sı­nı dev­let ya­rı­sı­nı ise kre­di­yi kul­la­nan es­naf ve sa­nat­kâr­lar öde­mek­te­dir. Bu kre­di­ler ye­ri­ni bu­lur, ya­tı­rı­ma ve işi­mi­zi bü­yüt­me­ye dö­nü­şür­se il­çe­miz ve ül­ke­miz kal­kı­nır, in­san­la­rı­mı­zın re­fa­hı ar­tar. İş ve aş ço­ğa­lır. Bu kre­di­ler Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın da ikaz et­ti­ği gi­bi baş­ka alan­lar­da kul­la­nı­lır­sa o za­man otur­du­ğu­muz da­lı kes­miş olu­ruz. Ken­di­mi­ze, ai­le­mi­ze, ül­ke­mi­ze kö­tü­lük et­miş olu­ruz. Bun nok­ta çok önem­li. *Bir baş­ka ko­nu da şu­dur, Ko­ope­ra­ti­fi­miz ke­fa­le­tiy­le Halk Bank­tan kre­di kul­lan­dık­tan son­ra Es­naf­lı­ğı bı­ra­kan, Ver­gi lev­ha­sı­nı dü­şü­ren Es­naf­la­rı­mız olu­yor. Bu ki­şi­le­ri Halk Ban­ka­sı tes­bit edi­yor ve bun­la­rın kul­lan­dık­la­rı kre­di fa­izi­ni Bi­rey­sel kre­di fa­izi­ne dö­nüş­tü­rü­yor. Bu­ra­dan bü­yük za­rar­lar do­ğa­bi­lir. Ya­ni şu an % 9,50 olan kre­di fai­zi % 2025 ara­lı­ğı­na çı­kı­yor. Bu du­rum­da olan es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mız kre­di­le­ri­ni he­men ka­pat­ma­lı­dır. Es­naf­la­rı­mı­zın böy­le bir du­rum­da kal­ma­sı­nı, za­rar gör­me­si­ni is­te­me­yiz. *Bir ko­nu­yu da­ha es­naf ve sa­nat­kâ­rı­mız­la, hem­şe­ri­le­ri­miz­le pay­laş­mak is­te­rim. Biz­ler es­naf ve sa­nat­kâr ola­rak Mil­le­ti­mi­zin, Dev­le­ti­mi­zin, ül­ke­mi­zin hiz­me­tin­de­yiz. Dev­let­Mil­let bir­li­ği es­naf ve sa­nat­kâr ola­rak biz­le­rin ve ta­bi­ki bu gü­zel ül­ke­de ya­şa­yan her in­sa­nın ha­yat ga­ran­ti­si­dir. Bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­miz da­im ol­sun her za­man. Ahi­lik ge­le­ne­ği­ne gö­re ye­tiş­miş es­naf ve sa­nat­kâr­lar ola­rak biz­ler her za­man Dev­le­ti­mi­zin, Mil­le­ti­mi­zin, Ül­ke­mi­zin hiz­me­tin­de ola­ca­ğız. Tüm dün­ya­da ya­şa­nan CO­VİD19 pan­de­mi­si ve bu se­bep­le pat­lak ve­ren eko­no­mik kriz ül­ke­miz­de de et­ki­le­ri­ni his­set­ti­ri­yor. Eu­ro ve do­lar baş­ta ol­mak üze­re dö­viz kur­la­rı, al­tın, pet­rol fi­yat­la­rı, fa­iz oran­la­rı gi­bi eko­no­mi­nin te­mel pa­ra­met­le­rin­de den­ge­siz­lik­ler, fi­yat dal­ga­lan­ma­la­rı mev­cut. Biz va­tan­daş ola­rak bun­la­rı çar­şı­da pa­zar­da enf­las­yon ola­rak his­se­di­yo­ruz. Fa­kat Dev­le­ti­miz, baş­ta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ol­mak üze­re tüm ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile bu ko­nu­la­rı ta­kip edi­yor ve es­na­fı­mı­zın men­fa­ati­ne ola­cak şe­kil­de ge­rek­li dü­zen­le­me ve mü­da­ha­le­le­ri ya­pı­yor. İn­şal­lah 2022 yı­lın­da bu zor­luk­la­rı aş­mış, güç­lü bir eko­no­miy­le yol alı­yor ola­ca­ğız. Biz Dev­let­mil­let ola­rak bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ol­duk­ça tüm zor­luk­la­rı ye­ne­cek güç­te­yiz. Bu ve­si­le bir­lik­te gö­rev yap­tı­ğı­mız Halk Bank Tar­sus Şu­be­si Mü­di­re­si ve per­so­nel­le­ri­ne, Yö­ne­tim­De­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­me ve per­so­nel­le­ri­me ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan ötü­rü te­şek­kür edi­yo­rum.  Bu dü­şün­ce­ler­le Tar­sus­lu hem­şe­ri­le­ri­me sağ­lık­lı ve mut­lu yıl­lar, es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­za be­re­ket­li ve bol ka­zanç do­lu gün­ler di­li­yo­rum.”                   (Ha­ber Mer­ke­zi)