TARSUS'TA MAHALLE MUTFAKLARI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, sos­yal pro­je­le­riy­le va­tan­daş­la­ra des­te­ği­ni sür­dü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin dar ge­lir­li va­tan­daş­la­ra sun­du­ğu ve be­ğe­ni top­la­yan sos­yal pro­je­le­rin­den bi­ri olan 3,5 TL’ye 3 çe­şit ye­me­ğin su­nul­du­ğu Ma­hal­le Mut­fak­la­rı pro­je­si, her ge­çen gün da­ha ge­niş ke­sim­le­re ula­şı­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in önem­se­di­ği pro­je kap­sa­mın­da kent ge­ne­lin­de 30 nok­ta­da va­tan­daş­la­ra le­ziz ye­mek­ler su­nu­lu­yor.Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si ta­ra­fın­dan 2020 yı­lı Mart ayın­da baş­la­tı­lan Ma­hal­le Mut­fak­la­rı pro­je­siy­le, de­za­van­taj­lı ma­hal­le­ler baş­ta ol­mak üze­re, önem­li nok­ta­lar­da ve dev­let üni­ver­si­te­le­ri­nin bu­lun­du­ğu alan­lar­da 3,5 TL’ye 3 çe­şit ye­mek da­ğı­tı­mı ya­pı­lı­yor. Tar­sus’ta da 11 nok­ta­da ye­mek­ler yurt­taş­la­ra ulaş­tı­rı­lı­yor.  Tar­sus’un de­za­van­taj­lı yer­le­şim yer­le­ri ara­sın­da yer alan Bar­ba­ros Ma­hal­le­si’nde, va­tan­daş­lar­dan ge­len ta­lep üze­ri­ne Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mo­bil Mut­fak Tı­rı da hiz­met ver­di. Ma­hal­le­nin ana ar­te­ri ko­nu­mun­da­ki yol üze­rin­de ko­nuş­la­nan Mo­bil Mut­fak Tı­rı’ndan hem Bar­ba­ros Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri hem de ya­kın çev­re­sin­de bu­lu­nan di­ğer yer­le­şim yer­le­rin­de­ki va­tan­daş­lar fay­da­lan­dı. Tar­sus’ta Mit­hat­pa­şa, Gir­ne, Çağ­la­yan ve Fah­ret­tin­pa­şa Ma­hal­le­le­rin­de sa­bit nok­ta­lar­da, Bar­ba­ros, Es­ki Ömer­li, Ye­şil­yurt, Şa­hin, Öğ­ret­me­ne­vi önü ve Kırk­lar­sır­tı Ma­hal­le­le­rin­de ise mo­bil araç­lar­la lez­zet­li ye­mek­ler, hem haf­ta içi hem de haf­ta so­nu va­tan­daş­la­ra su­nu­lu­yor. Tar­sus Üni­ver­si­te­si önün­de bu­lu­nan sa­bit nok­ta da haf­ta içi ye­mek da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)