TARSUS GENÇLIK KAMPI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si’ne bağ­lı Tar­sus Genç­lik Kam­pı, fark­lı et­kin­lik­ler­de top­lu­mun her ke­si­min­den yurt­taş­la­rı ağır­la­ma­ya de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si En­gel­li­ler ve Sağ­lık Hiz­met­le­ri Da­ire­si ile Mer­sin Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de bu­lu­nan En­gel­siz Ya­şam Bi­ri­mi’nin or­ga­ni­zas­yo­nuy­la Tar­sus Genç­lik Kam­pı’nda öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik bir kamp et­kin­li­ği dü­zen­len­di. 4 gün sü­ren et­kin­lik­te üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri, bun­ga­lov ev­ler­de ka­la­rak, ge­zi ara­ba­sı ile ge­zip, çe­şit­li spor­tif ve kül­tü­rel fa­ali­yet­le­re ka­tıl­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri eş­li­ğin­de Tar­sus’un ta­ri­hi me­kan­la­rı olan Ma­kam Ca­mi­i, Ulu Ca­mi­i, Es­ha­bı Kehf, St. Pa­ul Ku­yu­su, şe­la­le ve da­ha bir­çok nok­ta­yı gör­me fır­sa­tı bu­lan öğ­ren­ci­ler, unu­ta­ma­ya­cak­la­rı an­lar ya­şa­dı.

(Baş­ta­ra­fı Say­fa 1’de) Be­den­sel en­gel­li üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin ya­nı sı­ra bu yıl üni­ver­si­te­nin 1. sı­nı­fı­na ka­yıt olan öğ­ren­ci­ler ile 3. sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri­nin bu­luş­tu­ğu or­yan­tas­yon ni­te­li­ği ta­şı­yan kamp bo­yun­ca, ka­ri­yer da­nış­man­lık se­mi­ne­ri, se­ra­mik bo­ya­ma et­kin­lik­le­ri de dü­zen­len­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si En­gel­li­ler ve Sağ­lık Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nda gö­rev­li Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni Fat­ma Nur Yıl­maz, et­kin­li­ğin ama­cı­nı, “Ü­ni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin or­yan­tas­yon sü­re­ci­ni bu­ra­da ka­li­te­li bir şe­kil­de ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­ma­k” cüm­le­le­riy­le an­lat­tı. Mer­sin Üni­ver­si­te­si Reh­ber­lik ve Psi­ko­lo­jik Da­nış­man­lık Ana Bi­lim Da­lı’nda Öğ­re­tim Gö­rev­li­si ve En­gel­siz Ya­şam Bi­ri­mi Ko­or­di­na­tö­rü Gül­can Boy­raz ise “Bu et­kin­lik üni­ver­si­te­mi­ze ye­ni ge­len öğ­ren­ci­le­ri­miz ile üst sı­nıf­ta­ki öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin or­yan­tas­yo­nu için ger­çek­leş­tir­di­ği­miz bir et­kin­lik ol­du. Tar­sus Genç­lik Kam­pı’nda bi­zi ağır­la­dı­lar. Öğ­ren­ci­le­ri­miz ga­yet mem­nun­lar, çok da mut­lu­la­r” di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin Üni­ver­si­te­si Kim­ya Bö­lü­mü 3. sı­nıf öğ­ren­ci­si Ey­lül Cen­giz, Tar­sus Genç­lik Kam­pı’na ilk kez gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu­ra­ya ilk gir­di­ğim­de ger­çek­ten ken­di­mi çok hu­zur­lu his­set­tim, çok gü­zel za­man­lar ya­şa­dık. Hay­va­nat bah­çe­si­ne gö­tür­dü­ler, ba­ra­jı gez­dik. Hep­si de çok gü­zel et­kin­lik­ler­di. Çok do­ğal bir or­tam, çok sa­mi­mi gel­di ba­na. Ken­di­mi ra­hat his­set­ti­ğim bir or­tam ol­du. Bu ala­nı bu şe­kil­de dü­zen­le­di­ği­niz ve bi­ze de bu ge­zi ola­na­ğı­nı sağ­la­dı­ğı­nız için çok te­şek­kür edi­yo­rum. Va­hap Baş­ka­nı­ma da te­şek­kür­le­ri­mi ile­ti­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Bil­gi­sa­yar Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü’nde oku­yan ve ge­çir­di­ği ka­za ne­de­niy­le be­den­sel en­ge­li bu­lu­nan Em­re Pe­lit, et­kin­li­ği çok be­ğen­di­ği ifa­de ede­rek, “Çok gü­zel de­ne­yim­le­rim ol­du. Eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di.                      (Bü­yük­şe­hir                       Be­le­di­ye­si)