AVCI, BAKANA SORUNLARI ANLATTI

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Pa­muk­luk Ba­ra­jı’nın su tut­ma açı­lı­şı­na ka­tı­lan Ta­rım ve Oman Ba­ka­nı Be­kir Pak­de­mir­li’ye ta­rım sek­tö­rün­de ya­şa­nan so­run­la­rı di­le ge­tir­di. Ba­kan Pak­de­mir­li’ye, gir­di ma­li­yet­le­rin­de­ki ar­tış­la­rın çift­çi­le­ri tar­la­sın­dan so­ğut­tu­ğu­nu ile­ten Baş­kan Av­cı, bu ko­nu­da Ba­kan­lı­ğın bir dü­zen­le­me yap­ma­sı­nı is­te­di. Çift­çi­le­ri gir­di ma­li­yet­le­ri­nin al­tın­da ez­dir­me­ye­ce­ği­nin sö­zü­nü ve­ren Ta­rım ve Or­man Ba­ka­nıPak­de­mir­li “Fi­yat po­li­ti­ka­sı çift­çi­le­ri­mi­zin le­hi­ne mut­lak su­ret­le ve­ri­le­cek­tir. Siz­ler sa­de­ce üret­me­ye de­vam edin. Biz, Ba­kan­lık ola­rak ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğı­z” sö­zü­nü ver­di.Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Pa­muk­luk Ba­ra­jı’nın ya­pıl­ma­sı­na ve­si­le olan baş­ta Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ta­rım ve Or­man Ba­ka­nı Be­kir Pak­de­mir­li, Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri ile ka­mu özel ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na da çift­çi­ler adı­na te­şek­kür et­ti.