BORSA'DAN GIYECEK YARDIMI

YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı her yıl ol­du­ğu gi­bi ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­ri bu yıl­da unut­ma­ya­rak on­la­ra gi­yim yar­dı­mın­da bu­lun­du. Ti­ca­ret Bor­sa­sı ile İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len eği­tim yar­dım­la­rı sı­ra­sın­da 550 ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci giy­di­ril­di. Gi­yim yar­dı­mı ya­pı­lan ma­ğa­za­ya zi­ya­ret­te bu­lu­nan Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ali Se­çer ve Ke­mal Sü­heyl Bat­maz, her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl­da eği­ti­me des­tek kap­sa­mın­da ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­re gi­yim yar­dı­mın­da bu­lun­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti­ler.“bi­rin­ci ön­ce­li­ği­miz in­sa­na ya­pı­lan yar­dım­dı­r” di­yen Ali Se­çer, amaç­la­rı­nın ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı ço­cuk­la­rı­mı­zın sağ­lık­lı bir şe­kil­de iyi şart­lar­da ye­tiş­me­si­ni sağ­lar­ken, eği­tim ve öğ­re­ti­mi­ne de­vam et­me­si için de ge­rek­li ih­ti­yaç­la­rı­nın te­min et­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di.

lçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ihtiyaç sahibi öğrencilerinin giyimlerine yönelik alımların gerçekleştirildiğinin altını çizen Ali Seçer “Bizler imkânlarımız ölçüsünde elimizden geldiği kadar eğitime katkı sunmaya çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle bir süre eğitimlerine dijital ortamda devam eden öğrencilerimiz yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte yüz yüze eğitime tekrar başladılar. Tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza öncelikle sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi. Kemal Süheyl Batmaz ise, çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilerek geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmak, toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek “Gerek eğitim kurumlarımızın gerekse de öğrencilerimizin ihtiyaçları noktasında yapılacak tüm yardımlar, eğitimde başarı çıtasının yükselmesine katkı sağlayacaktır. Bizim sevgili öğrencilerimizden tek isteğimiz derslerine çok çalışmaları; ilerde vatanına, milletine ve ailelerine yararlı birer bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleridir” ifadesini kullandı. Bilindiği üzere, Tarsus Ticaret Borsası,  yılın belirli dönemlerinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atarak sürekli eğitimi destekleyici faaliyetler içinde yer almaya çalışıyor.