KURNAZ GÖREVINDE KALDI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Kı­sa adı TÜ­ED olan Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği’nin 23. Ola­ğan Ge­nel Ku­rul top­lan­tı­sı An­ka­ra’da ya­pıl­dı. Cu­ma gü­nü, TE­SİŞ Sen­di­ka­sı Top­lan­tı Sa­lo­nun­da, 400 de­le­ge­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len kon­gre so­nu­cun­da ya­pı­lan se­çim­ler­de Ge­nel Baş­kan Ka­zım Er­gün ye­ni­den ay­nı gö­re­ve se­çi­lir­ken, TÜ­ED Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz da Ge­nel Mer­kez Ma­li Sek­re­ter­li­ği gö­re­vi­ne ye­ni­den ge­ti­ril­di. 23. Ola­ğan Ge­nel Ku­rul son­ra­sın­da ken­di­siy­le te­le­fon­da gö­rüş­tü­ğü­müz Ömer Kur­naz, her za­man emek­li­le­rin hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı ve ye­ni hak­lar el­de edil­me­si için ça­ba har­ca­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.Ver­gi ia­de­si­nin ye­ri­ne ge­ti­ri­len yüz­de 45 ara­sın­da de­ği­şen ek öde­me yüz­de­le­ri­nin, KDV ve ÖTV oran­la­rı esas alı­na­rak, yüz­de 810 oran­la­rı­na yük­sel­til­me­si­ni is­te­yen Kur­naz, emek­li­le­rin öde­miş ol­duk­la­rı kat­kı pay­la­rı­nın da, emek­li­le­rin öde­me gü­cü­nü aş­tı­ğı­nı ifa­de et­ti.