TEKSTİL ATÖLYESİ FAALİYETTE

Tar­sus Be­le­di­ye­si, bir za­man­lar teks­til üs­sü olan kent­te sek­tö­rü ye­ni­den aya­ğa kal­dır­mak için ilk adı­mı at­tı. Be­le­di­ye­nin kur­du­ğu teks­til atöl­ye­sin­de ço­ğun­lu­ğu ka­dın ve genç 60 ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lan­dı. Kı­sa sü­re­de bü­yük bir gi­yim mar­ka­sı­nın si­pa­riş­le­ri alın­dı, Rus­ya’ya ih­ra­cat baş­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın, Tar­sus’un kök­lü geç­mi­şin­de ol­du­ğu gi­bi üret­ken, di­na­mik bir şe­hir ol­ma­sı için at­tı­ğı adım­la­ra bir ye­ni­si da­ha ek­len­di. Ata to­hu­mu pro­je­siy­le Tar­sus’un ta­rım ken­ti özel­li­ği­ni ye­ni­den can­lan­dır­ma­ya ça­lı­şan Tar­sus Be­le­di­ye­si, bir za­man­lar teks­til üs­sü olan ken­tin bu alan­da ye­ni­den söz sa­hi­bi ol­ma­sı için de ilk adı­mı at­tı. Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin des­te­ği ile TES­Kİ A.Ş. gi­ri­şi­miy­le yak­la­şık 3 dö­nüm ara­zi üze­rin­de 1200 met­re­ka­re ka­pa­lı ala­na sa­hip teks­til atöl­ye­si ku­rul­du.

Tesisin kurulmasının ardından ilk aşamada makine kullanımında tecrübeli çalışanların seçimi yapıldı. 46’sı kadın, 14’ü erkek 60 kişilik bir ekip işbaşı yaptı. 19 ila 54 yaş aralığında deneyimli işçilerin istihdam edildiği atölyede yaş ortalaması 38 oldu. Tesiste işçi sayısının önümüzdeki aylarda 150’ye yükselmesi beklenirken, bir ay önce makinelerini açan ilk dikişlerini vuran tesis, çok büyük ve tanınmış bir kot firmasının üretim işini aldı ve yurtiçinin yanı sıra Rusya’ya da ürün göndermeye başladı. Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, tekstil tesisinin başta maske üretimi olmak üzere tekstilin her alanında üretim yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Tesiste üretilecek ürünlerin başta özel firmalar ve diğer belediyeler olmak üzere dışarıya satışından gelir elde edileceğini, tekstil ürünlerinin “fabrikandan halka” modeliyle Tarsuslulara ve yöre halkına uygun fiyatlarla verileceğini kaydeden Bozdoğan, tesisi aynı zamanda bir eğitim üssü olarak gördüklerini, burada nitelikli işgücü yetiştireceklerini söyledi. Başkan Bozdoğan, “Cumhuriyet döneminden itibaren Çukurova tekstil bölgesiydi. Tarsus da bu bölgenin kalbiydi. Binlerce Tarsuslu tekstil fabrikalarında çalışarak, alın teri dökerek hem ülkeye katkı sundu hem çoluğunun çocuğunun rızkını çıkardı, onları okuttu. Tarsus kendisini var eden bu sektörle yeniden buluşuyor. Atölyemizin kuruluşunda emeği geçen, atölyemiz kurulduktan sonra burada çalışmaya başlayan emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Tarsus Belediyesinin kurduğu tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan işçilerden Hatice Tosun, “Tesis işsiz ve meslek sahibi olmayan genç ve kadınlara iş imkânı yaratarak kazanım sağlamakta.  Belediye Başkanımızın ve şirketimizin bizlere tanıdığı bu fırsatı sonuna kadar değerlendireceğiz.  Şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum. Hem şahsına hem de bu şey ekonomik değer kattığı için mutluyuz” dedi. Tuğçe Özşimşek de “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İş ortamını çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Suna Erdoğan da, Başkan Bozdoğan’a teşekkür ederek  “Benim 3 tane çocuğum var. Onlar öğrenci. Başkanımız iş imkanı sağladı. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi. Genç işçilerden Mert Sunay Sabır da “İşsizdim. TESKİ sayesinde iş buldum. Başkanımıza çok teşekkür ederim.  Belediyemize hizmet vermekten gurur duyuyoruz” dedi. (Tarsus Belediyesi)