BORSA BASKANI KAYA

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, kandiller ve diğer mübarek gün ve gecelerin, hayatımızı diri ve canlı tutmak adına fırsat günleri olduğunu söyledi. Murat Kaya, Pazarı Pazartesiye bağlayan gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Doğan her şey beraberinde karanlıktan aydınlığa çıkışı, katılaşmış kalplerin yumuşamasını, umut, rahmet ve bereket getirir” dedi. 

Bu tür ge­ce­le­rin fır­sat gün­le­ri ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Bor­sa Baş­ka­nı Ka­ya “Duy­gu­la­rın­da sev­gi, şef­kat, mer­ha­met ve hoş­gö­rü­yü, iliş­ki­le­rin­de hak­kı, doğ­ru­yu gü­ze­li ve ve­fa­yı, iba­det­le­rin­de ih­las ve sa­mi­mi­ye­ti öne çı­ka­ra­rak gö­nül­le­ri fet­he­den, gü­zel­lik ve ümit do­lu Pey­gam­be­ri­mi­zin do­ğu­muy­la in­sa­nın in­san önün­de de­ğil, sa­de­ce Al­lah önün­de bo­yun eğ­me­si ger­çe­ği­nin gün yü­zü­ne çık­tı­ğı an­dır. O’nu an­mak için fır­sat olan Mev­lid Kan­di­li ve di­ğer mü­ba­rek gün ve ge­ce­ler, ha­ya­tı­mı­zı di­ri ve can­lı tut­mak adı­na fır­sat gün­le­ri­dir. Mü­ba­rek Mev­lid Kan­di­li’nin gö­nül­le­ri­mi­zi ay­dın­lat­ma­sı, cen­net va­ta­nı­mı­zın hu­zur ve mut­lu­lu­ğu­na, aziz mil­le­ti­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ne ve tüm in­san­lık için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı te­men­ni­siy­le, se­lam ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.   (Ha­ber Mer­ke­zi)