MEVLID KANDILI

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik, Pa­za­rı Pa­zar­te­si­ne bağ­la­yan ge­ce id­rak ede­ce­ği­miz Mev­lid Kan­di­li do­la­yı­sıy­la bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı. MHP İl­çe Baş­ka­nı Çe­lik, me­sa­jın­da “­lem­le­re rah­met ola­rak gön­de­ri­len son pey­gam­ber Hz. Mu­ham­med Mus­ta­fa (s.a.v) efen­di­mi­zin dün­ya­ya ge­li­şi­nin yıl­dö­nü­mün­de he­ye­can­la id­rak ede­ce­ği­miz mü­ba­rek ge­ce­le­rin il­ki olan bir Mev­lid Kan­di­li­ne da­ha ulaş­ma­nın se­vin­ci­ni ve mut­lu­lu­ğu­nu tüm Müs­lü­man­lar ola­rak hep bir­lik­te ya­şa­mak­ta­yız. Ce­na­bı Al­lah, bu mü­ba­rek ge­ce­de ya­pa­ca­ğı­mız du­a ve iba­det­le­ri ka­bul et­me­si te­men­ni­siy­le, Tar­sus­lu hem­şe­ri­le­ri­min ve İs­lam âle­mi­nin mü­ba­rek Mev­lit Kan­di­li­ni kut­lar, ai­le­le­riy­le bir­lik­te sağ­lık ve hu­zur içe­ri­sin­de da­ha ni­ce kan­dil­le­re eriş­me­le­ri­ni yü­ce Al­lah’tan ni­yaz ede­ri­m” de­di.