ÇAMALAN'DA DOGA YÜRÜYÜSÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin “Haydi Birlikte Yürüyelim” sloganı ile başlattığı ve oldukça ilgi gören “Doğa Bizi Çağırıyor” etkinliğinin yeni rotası Tarsus ilçesine bağlı Çamalan Mahallesi oldu. Duyurusu önceden yapılarak oluşturulan ve her yaş grubundan yurttaşların katıldığı etkinlik kapsamında Mersin merkez ve Tarsus’tan ücretsiz servislerle Çamalan Mahallesi’ne götürülen katılımcılar, doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Çamalan’da bulunan ormanlık alanda 7 kilometre boyunca yürüyüş yapan katılımcılar sosyalleşme imkanı buldu. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı da katıldı.

Yü­rü­yüş son­ra­sın­da ço­ğun­lu­ğu­nu ka­dın­la­rın oluş­tur­du­ğu ka­tı­lım­cı­lar, Ça­ma­lan Ce­me­vi’nde ağır­lan­dı. Ya­pı­lan ik­ram­la­rın ar­dın­dan ka­tı­lım­cı­lar, yö­re­de ye­ti­şen ba­ha­rat­la­rı ve tah­ta­dan ya­pı­lan ürün­le­ri de in­ce­le­yip sa­tın al­ma fır­sa­tı bul­du. Ça­ma­lan Ce­me­vi Der­nek Baş­ka­nı Re­fik De­vi­ren, Tah­ta­cı Ale­vi­le­ri’nin ta­rih­sel sü­re­ci, böl­ge­de yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ve ağır­lık­lı ola­rak or­man ürün­le­ri­ni de­ğer­len­dir­me ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bil­gi­ler ver­di. Emek­li eği­tim­ci­ler­den Ze­li­ha Ke­lek­çi ise ge­le­nek­sel giy­si­le­ri gi­ye­rek ağır­la­dık­la­rı mi­sa­fir­le­ri­ne yö­ne­lik ola­rak yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Tah­ta­cı­lar ola­rak; ağaç ke­sen de­ğil, ağa­cı kut­sal bi­len in­san­la­rız. Biz ağa­cı kes­me­den ön­ce ağa­ca kur­ban ke­se­rek, gül­beng oku­ya­rak; biz gül­beng di­yo­ruz du­ala­rı­mı­za; ağaç­tan, do­ğa­dan özür di­le­riz. Eğer gör­düy­se­niz en çok çam ağa­cı Ça­ma­lan’da. Çün­kü biz ağa­cı kes­me­yi­z” de­di. Ah­met Ali Er­do­ğan de­de­nin lok­ma du­ası­nın ar­dın­dan es­ki muh­tar za­kir Ah­met Ta­li­poğ­lu, saz ça­la­rak tür­kü­ler ses­len­dir­di. Et­kin­li­ğe ka­tı­lan Yük­sel Ba­dem­soy, ge­zi­le­re müm­kün ol­du­ğun­ca ka­tıl­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı ifa­de ede­rek, Ça­ma­lan Ma­hal­le­si’ni de ol­duk­ça be­ğen­di­ği­ni be­lirt­ti. Ba­dem­soy, “Be­le­di­ye­mi­zin dü­zen­le­di­ği bu ge­zi­ler­le Mer­sin’in gö­re­me­di­ği­miz yer­le­ri­ni ge­zi­yo­ruz. Bu gü­zel ge­zi­ler­den müm­kün ol­du­ğun­ca ya­rar­lan­mak is­ti­yo­ruz. Çok mut­lu­yuz, gü­zel bir reh­be­ri­miz bi­ze eş­lik edi­yor. Ar­ka­mız­da her za­man sağ­lık eki­bi­miz var. Ken­di­mi­zi gü­ven­de his­se­de­rek bu çok gü­zel ge­zi­le­re ka­tı­lı­yo­ruz. He­le pan­de­mi­den son­ra bun­lar bi­ze ilaç gi­bi gel­di, çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Bir baş­ka ka­tı­lım­cı Sey­han De­de­oğ­lu da 30 yıl­dan faz­la­dır Mer­sin’de ya­şa­ma­sı­na rağ­men bir­çok ye­ri bil­me­di­ği­ni söy­le­di.  De­doğ­lu, ge­zi­le­rin ye­ni yer­le­ri keş­fet­me­le­ri için önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Va­hap Se­çer’e, Bü­yük­şe­hir’e bin­ler­ce te­şek­kür ede­riz. Çok gü­zel bir et­kin­lik. Bu et­kin­lik­ler, in­şal­lah bu şe­kil­de de­vam eder. Biz çok mem­nu­nuz. Ça­ma­lan yay­la­sı­na ben pa­ra ver­sem ge­le­mem. Oto­büs tut­sam, ara­ba tut­sam ge­le­me­m”  de­di. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)