BASKAN TEPEBAGLI

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin her za­man­kin­den da­ha çok bir­li­ğe, be­ra­ber­li­ğe ve kar­deş­li­ğe ih­ti­yaç duy­du­ğu bu gün­ler­de mü­ba­rek ge­ce­le­ri bi­rer fır­sat ola­rak de­ğer­len­dir­me­miz ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Pa­za­rı Pa­zar­te­si gü­nü­ne bağ­la­yan ge­ce id­rak ede­ce­ği­miz Mev­lid Kan­di­li do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “­lem­le­re rah­met ola­rak gön­de­ri­len pey­gam­ber efen­di­miz Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v) dün­ya­yı şe­ref­len­dir­di­ği ge­ce­yi Mev­lid Kan­di­li ola­rak hep bir­lik­te id­rak et­me­nin bü­yük mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Mağ­fi­ret ka­pı­la­rı­nın so­nu­na ka­dar açıl­dı­ğı bu ma­ne­vi gün­ler­de yaş­lı­la­rın, has­ta­la­rın, eş­dost ve ak­ra­ba­la­rın gö­nül­le­ri­ni hoş tut­ma­lı­yız. Bu ge­ce­nin baş­ta Çam­lı­yay­la’mı­za, Mer­sin’imi­ze, ül­ke­mi­ze, tüm İs­lam âle­mi­ne ve in­san­lı­ğa ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni yü­ce Al­lah’tan ni­yaz edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.