İYİ PARTİ TARSUS

İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığı tarafından birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi. Programa onur konuğu olarak davet edilen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Burhanettin Kocamaz’a, hemşerileri yoğun ilgi gösterdi. İlçe Başkanı Danyal Mercan öncülüğünde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ve dua edilmesiyle başladı. Duaların ardından programın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Danyal Mercan, İYİ Parti’nin hedefinin demokratik, zengin mutlu bir Türkiye olduğunu belirterek, İYİ’ler hareketinin siyasette hasreti çekilen hür ve demokratik bir Türkiye’yi var etmek için geldiğini ifade etti. İyi Parti’nin Türkiye’de dışlanıp unutulanların ve onlardan olmadığı için kapı dışarı edilenlerin sesi olduğunu ifade eden Mercan, “İYİ Parti 1946’daki siyasi soluk, 1965’deki eğilmez baş, 1983’deki siyasi nefestir” dedi.

İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu Üye­si Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz’da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ül­ke­nin iyi yö­ne­til­miş ol­say­dı, mev­cut ik­ti­da­rın or­ta­mı ger­me­den mil­le­ti bir­bi­ri­ne yak­laş­tır­mış ola­bil­sey­di, in­san­la­rın ay­rış­tı­rıl­ma­mış ol­say­dı bel­ki de İYİ Par­ti’ye ih­ti­yaç ol­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “ İYİ Par­ti’nin mil­le­tin umu­du ha­li­ne gel­miş­ti­r” de­di. “Bu top­rak­lar üze­rin­de ya­şa­yan her­kes kar­deş­ti­r” İYİ Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Me­ral Ak­şe­ner’in 20 Ocak 2020 ta­ri­hin­den bu ya­na ül­ke­nin dört bir ya­nı­nı il il, il­çe il­çe, bel­de bel­de do­la­şa­rak hal­kın dert­le­ri­ni din­le­yip, sı­kın­tı­la­rı ye­rin­de tes­pit et­me­si­nin İYİ Par­ti’yi Tür­ki­ye sat­hın­da bir umut ha­li­ne ge­tir­di­ği­ne işa­ret eden Ko­ca­maz, “ Bu ül­ke top­rak­la­rı üze­rin­de ya­şa­yan her­ke­sin kar­deş ol­du­ğu­nu bir kez da­ha dos­ta düş­ma­na ha­tır­lat­mış­tır. Bu ül­ke top­rak­la­rı üze­rin­de ya­şa­yan her­ke­sin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin eşit va­tan­daş­la­rı ol­du­ğu bi­lin­ci ile ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ni her­ke­se bir ke­re da­ha ha­tır­lat­mış­tır. Ma­dem ki şan­lı al bay­ra­ğın al­tın­da hep bir­lik­te ya­şı­yo­ruz, bu ül­ke­yi ku­ru­lu­şun­dan bu ya­na bu gün­le­re ge­lin­ce­ye ka­dar hep bir­lik­te mü­ca­de­le ede­rek bir yer­le­re ge­tir­mi­şiz, bu ül­ke in­san­la­rı ola­rak ana­ya­sa­nın gös­ter­di­ği doğ­rul­tu­da Türk’ü Kür­dü, Arab işe Ale­vi­si Sün­ni­si ile bir ve be­ra­ber ola­rak ya­şa­mak mec­bu­ri­ye­tin­de ol­du­ğu­mu­zu her­ke­sin his­set­me­si ve his­set­ti­ril­me­si için İYİ Par­ti var­dı­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Bu ül­ke­nin ko­lay ku­rul­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Ko­ca­maz “1900’lü yıl­la­rın ba­şın­da Os­man­lı’nı en zor dö­ne­min­de bi­zim böl­ge­miz de iş­gal al­tın­day­dı. Aziz Ata­türk’ün yak­tı­ğı me­şa­le ile ül­ke ge­ne­lin­de in­san­lar bir ve be­ra­ber ol­du­lar. Esa­ret  zin­cir­le­ri­ni kı­rıp bu top­rak­lar­da hür ve ba­ğım­sız ya­şa­mak için bir­lik­te mü­ca­de­le et­ti­ler. Ta­rih bo­yun­ca Türk mil­le­ti­nin da­hi­li ve ha­ri­ci düş­man­la­rı her dö­nem­de ol­muş­tur. Aziz Ata­türk de Genç­li­ğe Hi­ta­be’sin­de bu­nun al­tı­nı özel­lik­le çiz­miş ‘Ey Türk Genç­li­ği! Bi­rin­ci va­zi­fen Türk İs­tik­la­li­ni Türk Cum­hu­ri­ye­ti’ni ile­le­bet pa­yi­dar kıl­mak­tır. Muh­taç ol­du­ğun kud­ret da­mar­la­rın­da­ki asil kan­da mev­cut­tur. Bu ül­ke­yi yö­ne­ten­ler za­man za­man gaf­let, da­la­let, hat­ta hı­ya­net içe­ri­sin­de bu­la­na­bi­lir­ler’ di­ye­rek genç­li­ği uyar­mış­tır. Aziz Ata­türk, o gün­ler­den da­ha son­ra­ki dö­nem­le­ri gör­müş ve bu ül­ke­de ül­ke­yi yö­net­ti­ği­ni zan­ne­den­le­rin za­man iha­ne­ti gaf­le­tiy­le kar­şı­la­şı­la­bi­le­ce­ği­ni o gün­ler­den genç­li­ği uya­ya­rak bu gün­le­re ışık tut­muş­tu­r” de­di. “Ül­ke­nin bo­zu­lan ayar­la­rı­nı ye­ni­den fab­ri­ka ayar­la­rı­na dön­dür­mek için yol­lar­da­yı­z” Cum­hu­ri­yet ku­rul­du­ğu gün­den bu ya­na ül­ke­nin bo­zu­lan ayar­la­rı­nı ye­ni­den fab­ri­ka ayar­la­rı­na dön­dür­mek için yol­lar­da ol­duk­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Ko­ca­maz, “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti top­rak­la­rı içe­ri­sin­de ya­şa­yan ve adı­na Aziz Ata­türk’ün Türk Mil­le­ti de­di­ği in­san­lar ola­rak hür ve ba­ğım­sız ya­şa­ma­ya alış­mı­şız. Bu mil­le­te ta­rih bo­yun­ca esa­ret zin­cir­le­ri vu­ru­la­ma­mış­tır. Za­man za­man bas­kı al­tı­na alın­mış ol­sa­lar da, za­man za­man iş­gal edil­miş ol­sa da; bu top­rak­lar bin kü­sür yıl­dır Türk’tür. Ta­rih bo­yun­ca da Türk ola­rak ka­la­cak­tı­r“ şek­lin­de ko­nuş­tu. Par­ti­si­nin Ge­nel Baş­ka­nı Me­ral Ak­şe­ner’in mil­le­tin der­di­ni din­le­ye­rek hem­hal ol­ma­sı­nın bir ışık, uya­rı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ko­ca­maz, “Sa­yın Ge­nel Baş­kan il il, il­çe il­çe do­la­şır­ken hiç bi­ri­miz evi­miz­de ra­hat otu­ra­ma­yız. Biz­ler ma­dem ki ‘İ­yi­lik Ha­re­ke­ti’nin bir men­su­bu­yuz. İlk gö­re­vi­miz Sa­yın Ge­nel Baş­kan’ın iş­le­ri­ni ko­lay­laş­tır­mak ona des­tek ol­mak. Er­ken ya da za­ma­nın­da ya­pı­la­cak ilk se­çim­de bu ül­ke­ye İYİ Par­ti ik­ti­da­rı­nı ge­tir­mek ve in­şal­lah bu ül­ke­yi bu­gün ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­lar­dan hep bir­lik­te kur­tar­mak­tı­r” de­di. Geç­miş­te Tar­sus­lu­lar ola­rak çok şey ba­şar­dık­la­rın­dan ifa­de eden Ko­ca­maz, “Bir­lik­te yü­rü­dü­ğü­müz za­man Al­lah’ın iz­niy­le ula­şa­ma­ya­ca­ğı­mız hiç­bir he­def yok­tur. Aşa­ma­ya­ca­ğı­mız hiç­bir en­gel yok­tur. Çö­ze­me­ye­ce­ği­miz hiç­bir prob­lem yok­tur. Ama bu­gün Tür­ki­ye’nin yük­se­len tek de­ğe­ri İYİ Par­ti ol­du­ğu için içe­ri­si­ne çe­şit­li şe­kil­ler­de ni­fak so­ka­rak par­ti­yi bu yük­sel­me aşa­ma­sın­da aşa­ğı çek­mek dü­şün­ce­siy­le fit­ne, fe­sat ve de­di­ko­du­lar­la yıp­rat­ma­ya ça­lı­şan­lar el­bet­te ola­cak­tır. Ama bi­ze dü­şen gö­rev bu fit­ne ve fe­sa­da düş­me­mek, kü­çük dü­şün­ce­ler­den arın­mak, şah­la­nan İYİ Par­ti ha­re­ke­ti­ni ik­ti­dar yap­mak için hep bir­lik­te koş­mak mec­bu­ri­ye­ti­miz var­dır. Biz­ler geç­miş­te bir­çok şe­yi ba­şar­dı­ğı­mız gi­bi bu işi de ba­şa­ra­ca­ğı­mı­za yü­rek­ten ina­nı­yo­ruz. Ye­ter ki gö­nül­le­ri­mi­zi bir­leş­ti­re­lim, he­de­fe ki­lit­le­ne­li­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Ül­ke­nin ya­şa­dı­ğı eko­no­mik sı­kın­tı­la­ra da de­ği­nen Ko­ca­maz, “E­ko­no­mik yön­den ül­ke­miz özel­lik­le in­san­la­rı­mız zor du­rum­da. Ha­zi­ne bo­şal­tıl­mış du­rum­da. Yan­lış po­li­ti­ka­lar­la dö­viz al­mış ba­şı­nı gti­miş. İn­san­la­rın ge­lir dü­ze­yi alım gü­cü her ge­çen gün da­ha da azal­mış­tır. Ama ma­le­sef sa­ra­ya sak­la­nan­lar, sa­ray­dan ül­ke­nin dört bir ya­nı­nı toz pem­be gö­ren­ler bu va­tan­da­şın ha­lin­den an­la­ma­mak için di­ren­mek­te­dir. Ama biz öy­le ina­nı­yo­ruz ki, va­tan­da­şı­mız geç­miş­ten bu ya­na ken­di­si­ne da­ya­tı­lan “Ya ta­mam da ki­me oy ve­re­lim?” şek­lin­de­ki al­gı­la­rı ar­tık çü­rüt­müş ve sa­yın Me­ral Ak­şe­ne­ri umut ola­rak gör­mek­te­di­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan il­çe teş­ki­la­tın­da en çok üye kay­dı ya­pan­la­ra pla­ket ve­ril­di. Da­ha son­ra par­ti­ye ye­ni ka­yıt yap­tı­ran­la­ra İl­çe Baş­ka­nı Mer­can ve İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu Üye­si Ko­ca­maz ta­ra­fın­dan ro­zet­le­ri ta­kıl­dı.            (Ha­ber Mer­ke­zi)