NAKLIYECILER BULUSTU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Nak­li­ye ve lo­jis­tik sek­tö­rü­nün tem­sil­ci­le­ri, Mer­sin’de ger­çek­leş­ti­ri­len Bü­yük Nak­li­ye­ci Bu­luş­ma­sı’nda bir ara­ya gel­di. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, sek­tö­rün Tür­ki­ye için çok bü­yük po­tan­si­ye­le sa­hip ol­du­ğu­nu, ge­rek­li ko­şul­la­rın sağ­lan­ma­sı du­ru­mun­da Tür­ki­ye’yi dö­vi­ze bo­ğa­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ne “Sa­kın mo­ra­li­ni­zi boz­ma­yın. Tür­ki­ye’nin çö­zü­le­me­ye­cek hiç­bir so­ru­nu yok­tur. Te­re­ya­ğın­dan kıl çe­ker gi­bi bü­tün bu so­run­la­rı çö­ze­ce­ğiz, hep­si­ni çö­ze­ce­ğim. Gü­ve­nin, biz si­ze gü­ve­ni­yo­ruz çün­kü­” di­ye ses­len­di. CHP Li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu’nun ön­cü­lü­ğün­de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tır Ga­ra­jı’nda dü­zen­le­nen Bü­yük Nak­li­ye­ci Bu­luş­ma­sı’na, CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, Ge­nel Mer­kez yö­ne­ti­ci­le­ri, Par­ti Mec­li­si üye­le­ri, mil­let­ve­kil­le­ri, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zey­dan Ka­ra­lar, si­ya­si par­ti­le­rin il ve il­çe ör­güt­le­ri, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. CHP Li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu, ko­nuş­ma­sı­na baş­lar­ken sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ni “Di­rek­si­yon ba­şın­da alın te­ri dö­ken de­ğer­li ar­ka­daş­la­rı­m” söz­le­riy­le se­lam­la­dı. Sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin Tür­ki­ye’nin yü­kü­nü çek­ti­ği­ni, Mer­sin’de 27 yıl­dır çö­zü­le­me­yen bir si­te so­ru­nu­nun bu­lun­du­ğu­nu ifa­de eden Kı­lıç­da­roğ­lu, “Şim­di onu Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız çö­ze­cek in­şal­lah. Ar­ka­sın­dan da ‘bir lo­jis­tik kö­ye ih­ti­ya­cı­mız var’ de­di­niz. Evet, öy­le. Bu­ra­da lo­jis­tik kö­yü ku­ra­cak­sak, lo­jis­tik kö­yün ku­rul­ma­sın­dan ötü­rü or­ta­ya bir rant çı­ka­cak. O ran­tın sa­hi­bi o kö­yü kul­la­nan­lar­dır. On­la­ra hak­ça bö­lüş­tür­dü­ğü­nüz za­man kim­se aç, açık­ta kal­maz. Her­kes ha­ya­tın­dan mem­nun olur. Alın te­ri dö­ker, ka­za­nır ve hu­zur için­de ya­şar. On­lar hu­zur için­de ya­şa­dık­ça biz de hu­zur için­de ya­şa­rı­z” de­di. Mer­sin’in sek­tör açı­sın­dan önem­li bir kent ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kı­lıç­da­roğ­lu, şöy­le de­vam et­ti: “Mer­sin, sa­de­ce bu böl­ge­nin de­ğil, sa­de­ce Tür­ki­ye’nin de­ğil, sa­de­ce Av­ru­pa’nın de­ğil, dün­ya­nın çok önem­li bir mer­ke­zi ha­li­ne ge­le­cek, gö­re­cek­si­niz. Al­lah na­sip eder ik­ti­dar olur­sak, gö­re­cek­si­niz en önem­li mer­kez ha­li­ne en geç 8, 9 yıl için­de ge­le­cek. Böy­le­ce bu böl­ge, sa­de­ce Tür­ki­ye’ye ve Ak­de­niz ül­ke­le­ri­ne hiz­met ve­ren bir böl­ge de­ğil, bu böl­ge dün­ya­ya, özel­lik­le Av­ru­pa ve Ame­ri­ka’ya en bü­yük hiz­me­ti gö­tü­re­cek olan böl­ge ola­cak. Bi­zim Mer­kez Tür­ki­ye Pro­je­si’nin ana un­su­ru bu. Bu­ra­da sa­de­ce nak­li­ye ol­ma­ya­cak onu da söy­le­ye­yim. Biz ay­nı za­man­da Hak­ka­ri’de­ki çin­ko ma­de­ni­ni bu böl­ge­de ku­ra­ca­ğı­mız ma­den ra­fi­ne­ri­sin­de iş­le­ye­ce­ğiz. O ma­den ra­fi­ne­ri­sin­de ma­de­ni çok ucuz be­del­le dı­şa­rı­ya ih­raç edi­yo­ruz. Bu­ra­da iş­le­di­ği­miz za­man en az 50, 100 kat faz­la­sıy­la ih­raç ede­ce­ğiz. Her­kes ka­za­na­cak, böl­ge­yi dü­şün­dü­ğü­nüz­den da­ha faz­la bü­yü­te­ce­ğiz. İs­tan­bul’un nü­fu­su aza­la­cak ama bu­ra­sı İs­tan­bul’dan son­ra en bü­yük kent ola­cak. Ak­de­niz’in en bü­yük hav­za­sı ola­cak. Bu ka­dar bü­yük bir im­ka­nı bu­gü­ne ka­dar kul­lan­ma­dı kim­se. Biz kul­la­na­ca­ğız, ya­pa­ca­ğız. Her­kes ka­za­na­cak bu böl­ge­de. Ger­çek­ten ki­şi ba­şı­na ge­lir çok kı­sa sü­re için­de 20 bin, 25 bin do­la­ra çı­ka­cak. Kat­ma de­ğe­ri yük­sek ürün üre­te­ce­ğiz bu böl­ge­de. Böl­ge­de gö­re­cek­si­niz ar­ka ar­ka­ya oto­mo­bil fab­ri­ka­la­rı ku­ru­la­cak çün­kü en ra­hat bu­ra­dan ih­ra­cat­la­rı­nı ya­pa­cak­lar. Bu ni­me­tin bu­gü­ne ka­dar kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nı dü­şün­mek bi­le be­ni ür­kü­tü­yor. Ne­den kul­la­nıl­ma­dı? Ne­den bu im­kan sağ­lan­ma­dı? Bun­la­rın sağ­lan­ma­sı la­zım.”Ge­nel Baş­kan Kı­lıç­da­roğ­lu, sek­tör­de­ki 670 bi­ni aşan nak­li­ye­ci­nin sa­hip­siz kal­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Sa­hip­siz bir sek­tör. Ko­şar­sı­nız, ‘a­ca­ba bir ba­ka­nı, aca­ba Baş­ba­ka­nı ya da Cum­hur­baş­ka­nı’nı bu­lup der­di­mi­zi an­la­ta­bi­lir mi­yiz’ di­ye. 670 bin ki­şi­lik bir kit­le ola­cak, bu kit­le alın te­ri dö­ke­cek di­rek­si­yon ba­şın­da. Gü­nün ge­re­kir­se 24 saa­ti ça­lı­şa­cak ama sa­hi­bi­niz yok. Der­di­ni­zi an­la­ta­cak yer yok. Bir sü­rü ba­kan­lık var. Ne ya­pı­yor bu ba­kan­lık­lar? Si­zin eko­no­mi­ye kat­kı­nız en az 25 mil­yar do­lar. 25 mil­yar do­lar­lık bir kat­kı­nız var si­zin eko­no­mi­ye. Bel­ki siz far­kın­da de­ğil­si­niz ama biz bun­la­rın hep­si­ni gö­rü­yo­ruz. 25 mil­yar do­lar­lık bir kat­kı ya­pı­yor­sa­nız bu kat­kı­yı kı­sa sü­re­de 50 mil­yar do­la­ra, 100 mil­yar do­la­ra çı­kar­mak müm­kü­n” de­di.” Tür­ki­ye’nin nak­li­ye sek­tö­rü açı­sın­dan ola­ğa­nüs­tü bir coğ­raf­ya­ya sa­hip ol­du­ğu­nu ifa­de eden Kı­lıç­da­roğ­lu, bu avan­ta­jın iyi de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin tü­mü­nün dert­le­ri­ni din­le­mek için top­lan­tı­yı Mer­sin’de dü­zen­le­dik­le­ri­ni an­lat­tı. Kı­lıç­da­roğ­lu, nak­li­ye sek­tö­rü­nün 50’den faz­la der­ne­ği­nin ol­du­ğu­nu anım­sa­ta­rak, “Bü­tün nak­li­ye sek­tö­rü­nü to­par­la­ya­cak bir ça­tı ör­gü­tü­ne ih­ti­ya­cı­nız var. O za­man si­zin se­si­niz çok da­ha gür çı­kar, o za­man her si­ya­set­çi mut­la­ka ge­lir si­zi din­le­mek zo­run­da ka­lır. Bu ça­tı ör­gü­tü­nü sağ­la­yın. Me­se­la ulus­la­ra­ra­sı nak­li­ye­ci­ler var. Ken­di­le­ri­ne gö­re bir ça­tı ör­gü­tü oluş­tur­muş­lar. Onun da üs­tün­de, onun da da­hil ola­ca­ğı güç­lü bir ça­tı ör­gü­tü ge­re­ki­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.Kı­lıç­da­roğ­lu, nak­li­ye sek­tö­rü­nün sağ­lık­lı bir re­ka­bet zin­ci­ri­ne sa­hip ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Si­zin bir sağ­lık­lı ça­lış­ma ik­li­mi­ne ih­ti­ya­cı­nız var. Bu­nu da sağ­la­ma­mız la­zım. Araç mu­aye­ne üc­ret­le­ri olu­yor. Ra­kam­lar açık­la­nı­yor, hep be­ra­ber şi­ka­yet edi­yor­su­nuz ama so­nun­da gö­tü­rüp pa­ra­yı ödü­yor­su­nuz, pa­ra­yı öde­dik­ten son­ra şi­ka­yet­ler bi­ti­yor. Baş­ka bir so­run çı­kı­yor, on­dan şi­ka­yet et­me­ye baş­lı­yor­su­nuz. O ne­den­le biz bu­nu çö­ze­ce­ğiz. Bu sek­tö­rün Av­ru­pa’da­ki sek­tör­le re­ka­bet et­me­si la­zım. Av­ru­pa’da­ki ta­şı­ma­cı­lık ya­pan­la­ra her tür­lü im­kan sağ­la­nı­yor ama biz si­ze sağ­la­ya­mı­yo­ruz, sağ­la­ya­ma­dı­ğı­mız için­dir ki so­run çı­kı­yor. Re­ka­bet et­mek­te zor­la­nı­yor­su­nuz. Bu re­ka­be­tin sağ­lan­ma­sı la­zım. Bun­lar­dan bi­ri­si; hur­da des­te­ği­dir. 20 yıl ara­cı kul­lan­dı­nız, sa­tıp ye­ni bir araç ala­cak­sı­nız. Si­ze hur­da des­te­ği ve­ril­me­si la­zım, ara­cı­nı­zı da­ha ra­hat ye­ni­le­yin di­ye. K1 Bel­ge­si alı­yor­su­nuz, bir sü­rü pa­ra öde­ye­rek. Yol­cu ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da bu­nu dev­re­de­bi­li­yor­su­nuz, sa­ta­bi­li­yor­su­nuz ama tı­ra ge­lin­ce ha­yır, bu­nu sa­ta­mı­yor­su­nuz. Ni­ye sa­ta­mı­yor­su­nuz? Önü­nüz­de­ki en­gel ne? Ni­ye böy­le bir en­gel çı­ka­rı­yor­lar önü­nü­ze?  Bu en­ge­lin de kalk­ma­sı la­zım. Ba­kın bir şey da­ha ifa­de ede­yim; her­han­gi bir ki­şi is­ter Mer­sin’de, is­ter Ada­na’da, is­ter İs­tan­bul’da, is­ter Hak­ka­ri’de, is­ter Trab­zon’da tak­si pla­ka­sı ala­maz. Tah­di­di var­dır ama si­zin işi­ni­zi yap­mak için hiç­bir tah­dit yok. Pa­ra­nız var­sa gi­der kam­yon alır­sı­nız, baş­lar­sı­nız ça­lış­ma­ya. Ni­ye tah­dit yok? Si­zin pla­ka­nı­zın de­ğer­li ol­ma­sı la­zım. Tak­si pla­ka­sı na­sıl de­ğer­liy­se; tır pla­ka­sı­nın da kam­yo­nun pla­ka­sı­nın da de­ğer­li ol­ma­sı la­zım.”