HAREKETLİLİK HAFTASİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Da­ire­si ko­or­di­ne­sin­de yü­rü­tü­len 1622 Ey­lül Av­ru­pa Ha­re­ket­li­lik Haf­ta­sı prog­ra­mı bi­sik­let sür­me eği­tim­le­riy­le baş­la­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, et­kin­lik prog­ra­mı­nı sos­yal med­ya he­sap­la­rın­dan pay­laş­tı. Haf­ta içe­ri­sin­de Kus­hi­mo­to So­ka­ğı’nda ger­çek­leş­ti­ri­len So­kak et­kin­lik­le­ri ile sü­ren prog­ram kap­sa­mın­da; 22 Ey­lül’e ka­dar ken­tin fark­lı bir­çok nok­ta­sın­da so­kak et­kin­lik­le­ri, bi­sik­let eği­tim­le­ri ve bi­sik­let tur­la­rı ya­pı­la­cak. Av­ru­pa Ha­re­ket­li­lik Haf­ta­sı Mer­sin’de bi­sik­let eği­tim­le­riy­le baş­la­dı 2021 yı­lın­da ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Ula­şım: Sağ­lık­lı ve Gü­ven­li Ha­re­ket­li­lik’ te­ma­sıy­la baş­la­tı­lan Av­ru­pa Ha­re­ket­li­lik Haf­ta­sı’na Mer­sin de do­lu do­lu et­kin­lik­ler­le ka­tıl­dı. Et­kin­lik­le­rin ilk gü­nün­de Cum­hu­ri­yet Gös­te­ri Mer­ke­zi’nde, ikin­ci gü­nün­de ise Fe­ner­bah­çe Mey­da­nı’nda Mer­sin­li­le­re bi­sik­let sür­me eği­tim­le­ri ve­ril­di. Bi­sik­let­li Ula­şım Der­ne­ği, Mer­sin Bi­sik­let Der­ne­ği ve Mer­sin Bi­sik­let­li Gez­gin­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ve­ri­len eği­tim­ler, 22 Ey­lül’e ka­dar ken­tin fark­lı bir­çok nok­ta­sın­da de­vam ede­cek. Kus­hi­mo­to So­ka­ğı’nda so­kak et­kin­lik­le­ri de ya­pıl­dı Et­kin­lik­le­rin üçün­cü gü­nün­de ise Kus­hi­mo­to So­ka­ğı’nda ‘so­kak et­kin­le­ri’ dü­zen­len­di. Tra­fi­ğe ka­pa­tı­lan so­ka­ğın bir ucun­dan di­ğer ucu­na ka­dar ma­sa te­ni­si, bad­min­ton, bas­ket­bol ve fut­bol gi­bi fark­lı spor branş­la­rı­na ait alan­lar ku­rul­du. So­kak­tan ge­çen her yaş­tan Mer­sin­li bu ak­ti­vi­te­le­re ka­tı­la­rak ha­re­ket et­me­nin sağ­la­dı­ğı mut­lu­lu­ğu tat­tı. Öte yan­dan so­ka­ğın ba­şın­da ku­ru­lan sah­ne­de zum­ba et­kin­li­ği dü­zen­le­nir­ken, iler­le­yen sa­at­ler­de ise Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Kent Or­kes­tra­sı bir­bi­rin­den ke­yif­li şar­kı­la­rı et­kin­li­ğe ka­tı­lan­lar için ses­len­dir­di. “Do­lu do­lu bir haf­ta ge­çi­re­ce­ği­mi­zi ümit edi­yo­ru­m” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ha­san Gök­bel, Kus­hi­mo­to So­ka­ğı’nda­ki et­kin­li­ğe ka­tı­la­rak, “Av­ru­pa Ha­re­ket­li­lik Haf­ta­sı, ula­şım­da ha­re­ket­li­lik nok­ta­sın­da ta­ma­men in­san­la­rı ön pla­na çı­ka­ran bir haf­ta ola­rak al­gı­lan­ma­sı­nı amaç­la­yan bir haf­ta. Biz de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak bu et­kin­li­ğe uy­gun bü­tün ens­trü­man­la­rı­mı­zı kul­lan­dı­k” de­di. Gök­bel, haf­ta bo­yu Kent­Bis’le­rin de va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan üc­ret­siz kul­la­nı­la­bil­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Ad­nan Men­de­res Bul­va­rı’nı bi­raz ge­zin­ce, ora­da da çok cid­di bi­sik­let eği­tim­le­ri ol­du­ğu­nu gör­düm. Özel­lik­le bi­sik­let der­nek­le­ri Kent­Bis ile ço­cuk­la­rı­mı­za bi­sik­let eği­ti­mi ve­ri­yor­lar. Do­lu do­lu bir haf­ta ge­çi­re­ce­ği­mi­zi ümit edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. “3 ki­lo­met­re­ye ka­dar yü­rü­yün, 7 ki­lo­met­re­ye ka­dar bi­sik­le­te bi­ni­n” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­ka­nı Ah­met Ta­rak­çı ise ha­re­ke­te teş­vik nok­ta­sın­da in­san­la­ra bir öne­ri­le­ri­nin bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “3 ki­lo­met­re­ye ka­dar hep yü­rü­yün. 7 ki­lo­met­re­ye ka­dar bi­sik­le­te bi­nin. 7 ki­lo­met­re­den son­ra da top­lu ula­şım araç­la­rı­nı kul­la­nın. Bu haf­ta ne ka­dar in­sa­nı bu­na yön­len­di­rir­sek da­ha faz­la in­sa­nı ha­re­ket et­tir­miş olu­ru­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di Mer­sin Bi­sik­let Der­ne­ği Baş­ka­nı Sü­ley­man Uy­gun, her yaş­tan va­tan­da­şa bi­sik­let sür­me eği­ti­mi ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bu­ra­da ve­ri­le­cek olan eği­tim­de ama­cı­mız ço­cuk­la­ra bi­sik­let sür­me­yi öğ­ret­mek. Geç kal­mış ye­tiş­kin­le­ri­mi­ze de bi­sik­let eği­ti­mi ve­ri­le­cek. Biz 2 sa­at bo­yun­ca bi­sik­let sür­me­yi öğ­re­te­bi­li­yo­ru­z” de­di. Bi­sik­let sür­me­ye baş­la­dık­tan son­ra ha­ya­tı­nın de­ğiş­ti­ği­ni kay­de­den Re­cep Yıl­dı­rım, “Ben da­ha ön­ce­sin­den ara­ba sü­rü­yor­dum, ara­ba­dan in­dik­ten son­ra sağ­lı­ğı­ma ka­vuş­tum. Bi­sik­let sür­dük­çe ken­di­mi da­ha dinç his­se­di­yo­rum. Her­ke­se bi­sik­let sür­me­yi tav­si­ye edi­yo­rum. Şu an­da bi­sik­let yol­la­rı var, be­le­di­ye­nin sun­du­ğu im­kan­lar va­r” di­ye ko­nuş­tu. “Her tarz spor va­r” Kus­hi­mo­to So­ka­ğı’nda­ki et­kin­lik­le­re ka­tı­lan 21 ya­şın­da­ki Ni­hat Gü­neş, “Bu­gün sü­per bir şey­le kar­şı­laş­tık. Her tarz spor var. Ben za­ten spor­cu­yum. O yüz­den be­nim için çok iyi ol­du. Va­hap Se­çer’e bu­ra­dan çok te­şek­kür­le­ri­mi ile­ti­yo­rum. Mü­zis­ye­nim. Mü­zik an­la­mın­da da ba­ya­ğı gü­zel şey­ler yap­tı. Spor an­la­mın­da da bu tür şey­le­rin ya­pıl­ma­sı bi­zim için bü­yük önem arz edi­yor. O yön­den çok mut­lu ol­dum. Ko­ro­na dö­ne­min­de her­kes evin­de kal­dı. Ba­ya­ğı ki­lo alan­lar ol­du. Uma­rım ya­pı­lan bu ak­ti­vi­te­ler ev­de otu­ran­la­rın da spo­ra eği­li­mi­ni ar­tı­rı­r” de­di. Oya Ha­lef­ba­şı da oğ­lu İs­ma­il Ak­de­mir ile bir­lik­te Kus­hi­mo­to So­ka­ğı’nda­ki et­kin­lik­ler­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, “Her­kes bir­çok spor da­lı­nı gö­re­bi­li­yor, ta­nı­ya­bi­li­yor. Gü­zel bir et­kin­lik ol­muş, çok mem­nun kal­dık. Oğ­lum bas­ket­bo­la gi­di­yor. Co­vid’ten do­la­yı çok faz­la ha­re­ket­siz kal­dık. Şu an­da da oğ­lu­ma ‘baş­ka spor­la­ra da ba­ka­bi­lir­sin’ de­di­m” di­ye ko­nuş­tu. 11 ya­şın­da­ki oğ­lu İs­ma­il Ak­de­mir ise et­kin­lik­te ma­sa te­ni­sin­den ke­yif al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ha­re­ket et­mek gü­zel bir şey. Bu­ra­da na­sıl ra­ket tut­mam, to­pu na­sıl at­mam, han­gi açıy­la tut­mam ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da yar­dım­cı olu­yor­la­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.