KADİNLAR ÜRETİYOR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Tür­ki­ye’nin tek Gi­rit­li kö­yü ola­rak bi­li­nen Ak­de­niz il­çe­si Bağ­cı­lar İh­sa­ni­ye (Me­le­mez) Ma­hal­le­si’nde­ki ka­dın­la­rın üret­ti­ği ve 120 yıl­lık ma­zi­si olan ek­şi ma­ya­lı Gi­rit ek­mek­le­ri ile 4 fark­lı ma­hal­le­de ya­şa­yan ka­dın­la­rın odun ate­şin­de pi­şir­di­ği yuf­ka ek­mek­ler, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ME­REK Halk Ek­mek Bü­fe­le­rin­de sa­tı­lı­yor. Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi ile Ak­de­niz Renk­li El­ler Ka­dın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İş­let­me Ko­ope­ra­ti­fi’nin güç bir­li­ğiy­le üret­tik­le­ri­ni sat­ma im­ka­nı bu­lan ka­dın­lar, bu sa­ye­de hem ka­zanç sağ­lı­yor hem de kül­tür­le­ri­ni ya­şa­tı­yor. Ken­tin fark­lı nok­ta­la­rın­da­ki ka­dın­lar bu­lun­duk­la­rı ma­hal­le­ler­de ek­mek üre­ti­yor. Ki­mi yö­re­sel yuf­ka ek­mek­le­rin üre­ti­mi­ni sür­dü­rür­ken, ki­mi ise ek­şi ma­ya­lı Gi­rit ek­mek­le­ri­ni ya­şa­tı­yor. Kır­sal ma­hal­le­ler­de üret­tik­le­ri bu ek­mek­le­ri sat­ma ola­na­ğı bu­la­ma­yan ka­dın­lar, kent­te­ki ka­dın ko­ope­ra­tif­le­ri bün­ye­sin­de­ki di­ğer ka­dın­lar­la üre­tim ve da­ya­nış­ma sü­re­ci­ne gir­di. Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi, yuf­ka ek­mek üre­ten ka­dın­lar için ça­lış­ma baş­la­tır­ken; Ak­de­niz Renk­li El­ler Ka­dın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İş­let­me Ko­ope­ra­ti­fi ise ek­şi ma­ya­lı Gi­rit ek­me­ği­ni üre­ten ka­dın­lar için kol­la­rı sı­va­dı. İki ko­ope­ra­tif güç bir­li­ği ya­pa­rak, üre­ti­ci ka­dın­lar ile Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ara­sın­da köp­rü kur­du. Ka­dın­la­rın üret­ti­ği ek­mek­ler, bu sa­ye­de 4 mer­kez il­çe­nin 40 nok­ta­sın­da­ki Bü­yük­şe­hir’in ME­REK Halk Ek­mek Bü­fe­le­rin­de sa­tıl­ma­ya baş­la­dı.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile ka­dın ko­ope­ra­tif­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı ça­lış­ma sa­ye­sin­de kül­tür­ler de ya­şa­tı­lı­yor. Mü­ba­de­le za­ma­nı evi­ni ve eş­ya­la­rı­nı bı­ra­kan Gi­rit göç­men­le­ri­nin yan­la­rın­da ge­tir­dik­le­ri bir yum­ruk bo­yu­tun­da­ki ek­şi ma­ya za­man­la bü­yü­dü, ço­ğal­dı. 120 yıl­lık geç­mi­şe sa­hip ek­şi ma­ya­lı Gi­rit ek­me­ği, el­de­ki tek mi­ras ola­rak kal­dı. Ka­dın­lar, tu­tun­duk­la­rı tek mi­ra­sı ya­şa­ta­bil­mek için ya­zın sı­cak, kı­şın so­ğuk de­me­den fı­rı­nın ba­şı­na geç­ti. Yıl­lar­ca ufa­cık bir ma­hal­le­de ya­şa­tı­lan kül­tür ar­tık ken­tin ta­ma­mı­na ya­yıl­dı. Yuf­ka ek­mek üre­ten ka­dın­la­ra da Mer­sin’den bir umut doğ­du. Ar­tık ka­zanç ge­tir­me­di­ği için yuf­ka ek­me­ği ev­le­rin­de yal­nız­ca ai­le­si için üret­me­ye baş­la­yan ve­ya bu üre­tim­den sı­nır­lı ka­zan­cı olan ka­dın­lar, ye­ni­den bir ara­ya ge­lip ek­mek üre­ti­mi­ne baş­la­dı. Bir oca­ğın et­ra­fın­da top­la­nan ka­dın­lar ha­mur­la­rı­nı açıp sa­cın üze­ri­ne sür­dü. Pi­şen ek­mek­ler üst üs­te ko­nup ME­REK’e gön­de­ril­di. ME­REK’in araç­la­rıy­la ek­mek bü­fe­le­ri­ne da­ğı­tı­lan ek­mek­ler sa­tı­şa su­nul­du. Sa­tı­lan ek­mek­ler, hem bü­fe iş­let­me­ci­si ka­dın­la­ra hem de üre­ti­ci ka­dın­la­ra ka­zanç sağ­la­dı. Bu sa­ye­de yö­re­nin önem­li bir kül­tü­rü olan yuf­ka ek­mek­le­re kent mer­ke­zin­de ya­şa­yan­lar da ra­hat­ça ula­şa­bil­me im­ka­nı bul­du. Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Me­ral Se­çer, ka­dın ko­ope­ra­tif­le­riy­le iş bir­li­ği içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la da iş bir­li­ği ya­pa­rak hem ken­di ko­ope­ra­ti­fi­miz hem di­ğer ka­dın ko­ope­ra­tif­le­ri­nin güç­len­me­si ve sür­dü­rü­le­bi­lir ola­bil­me­si için pro­je­ler­de bir­bi­ri­mi­ze des­tek ve­ri­yo­ruz. Bu mak­sat­la bir ta­ra­fı Gi­rit kö­yü­ne de bağ­lı olan Ak­de­niz Renk­li El­ler Ka­dın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İş­let­me Ko­ope­ra­ti­fi, Gi­rit’in ge­le­nek­sel yön­tem­ler­le üret­tik­le­ri ken­di­le­ri­ne has ek­mek­le­ri­ni üret­me­le­ri ve bu­nu ko­ope­ra­tif ta­ra­fın­dan pa­zar­la­ma is­tek­le­ri­ni bi­ze ilet­miş­ler­di­” de­di. Me­ral Se­çer, bu sü­re­ci Ak­de­niz Renk­li El­ler Ka­dın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İş­let­me Ko­ope­ra­ti­fi ile bir­lik­te sür­dür­dük­le­ri­ni ve ME­REK’in Gi­rit ek­me­ği­nin pa­zar­lan­ma­sı ko­nu­sun­da bir pro­je ge­liş­tir­di­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Se­çer, “Böy­le­lik­le hem ko­ope­ra­tif­ler ara­sı iş bir­li­ği­ni hem ev­de giz­li ka­dın iş­gü­cü­nün eko­no­mik de­ğe­re dö­nüş­me­si­ni sağ­la­mış ol­duk. Ya­ni ka­dın­la­rı­mız bu­ra­da ken­di­le­ri­ne ek bir ge­lir el­de et­ti­ler. Bun­la­rın ko­ope­ra­tif ara­cı­lı­ğıy­la ol­ma­sı ve bu­nun ye­rel yö­ne­tim ta­ra­fın­dan des­tek­len­miş ol­ma­sı işi­mi­zi çok ko­lay­laş­tır­dı. Çün­kü ek­me­ğin üre­ti­min­den pa­zar­la­ma nok­ta­sı­na ka­dar olan sü­reç­te hep bir ka­dın eme­ği var ve ka­dın­la­rın top­lum­da eko­no­mik ola­rak var ol­ma is­te­ği de des­tek­len­miş ol­du. Bu ko­nu­da ME­REK ve ça­lı­şan­la­rı­na, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ey­lem Boz­do­ğan, 4 fark­lı ma­hal­le­de ka­dın­la­rın yap­tı­ğı yuf­ka ek­mek­le­rin ko­ope­ra­tif ara­cı­lı­ğıy­la ME­REK Bü­fe­le­ri­ne ulaş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Kül­tü­rü­müz­de olan ve kom­şu ka­dın­la­rın bir ara­ya ge­lip ime­ce usu­lü odun ate­şin­de yap­tık­la­rı yuf­ka ek­mek ka­dın­lar için bir ek ge­lir kay­na­ğı ol­sun is­te­dik. Bu dü­şün­ce­mi­ze Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sa­hip çık­tı. Bu ek­mek­le­rin ME­REK Bü­fe­le­rin­de da­ha ge­niş bir ala­na ya­yıl­ma­sı­nı sağ­la­dı­lar. Açı­lan bu ek­mek­ler ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin or­ga­ni­zas­yo­nuy­la, ME­REK’in bü­fe­le­ri­ne da­ğı­tı­lı­yor. Bu ta­bi­i ki ekip ru­hu­nu da ge­liş­tir­di. ME­REK’le bir­lik­te ek­mek­le­ri­miz as­lın­da da­ha faz­la in­sa­na ulaş­ma­ya baş­la­dı. Bü­fe­ler­de sa­tıl­ma­sıy­la bir­lik­te da­ha ra­hat ulaş­ma­ya baş­la­dı­lar ve ta­lep art­tı. Ta­lep art­tık­ça da ka­dın­la­rı­mız da­ha faz­la ka­zan­ma­ya baş­la­dı­” de­di. Ak­de­niz Renk­li El­ler Ka­dın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İş­let­me Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Zeh­ra Yıl­maz, ek­şi ma­ya­lı Gi­rit ek­me­ği­nin ta­ri­hin­den de bah­se­de­rek, “189798 yıl­la­rın­da bü­yük­le­ri­miz Gi­rit ada­sın­dan bu­ra­ya gel­mek zo­run­da kal­dık­la­rın­da kül­tü­rü­müz­den bi­rer par­ça ge­ti­rir­ken, ek­me­ği­mi­zin de ek­şi ma­ya­sı­nı ge­tir­miş­ler. 120 yıl­lık Gi­rit ek­me­ği­mi­zi kö­yü­müz­de ha­la ya­pı­yo­ruz ve şu an­da da pa­zar­la­ma fır­sa­tı bul­duk. Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Me­ral Se­çer ve Sa­yın Va­hap Se­çer Baş­ka­nı­mı­za gi­dip ri­ca et­tik. Bu bi­zim için çok bü­yük bir fır­sat ol­du. İn­san­lar kö­ye ge­lip al­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar­dı. Her an ge­lip ala­bil­me du­rum­la­rı ol­mu­yor­du. Ama Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ko­ca­man kit­le­le­re sun­ma­sı bi­zim için çok bü­yük bir şans ol­du. Sa­tış­la­rı­mız da çok gü­zel gi­di­yor. Ka­dın­la­rı­mız için de çok önem­li ger­çek­ten. Ken­di­le­ri­ne gü­ve­ni art­tı. Ken­di emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­dık­la­rı için çok se­vinç­li­le­r” di­ye ko­nuş­tu.