ÖGRENCİLERE YARDİM

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, ön li­sans eği­ti­mi ala­cak öğ­ren­ci­le­re ya­pa­ca­ğı 500 li­ra­lık öğ­re­nim yar­dı­mı­nın baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı. Des­tek­ten ya­rar­lan­mak is­te­yen öğ­ren­ci­ler, baş­vu­ru­la­rı­nı 5 Ka­sım’a ka­dar www.mer­sin.bel.tr ad­re­si ve­ya Tek­sin mo­bil üze­rin­den ya­pa­rak, ika­met­le­ri­ne en ya­kın kurs mer­ke­zi­ne ev­rak­la­rı­nı tes­lim ede­cek. Öğ­ren­ci­ler, Alo 185 Tek­sin Mer­sin Çağ­rı Mer­ke­zi’ni ara­ya­rak da de­tay­lı bil­gi ala­bi­le­cek. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in bü­yük önem ver­di­ği eği­tim ala­nın­da ya­pı­lan hiz­met­ler­den olan öğ­re­nim yar­dım­la­rın­dan bu yıl ön li­sans bö­lüm­le­ri­ne gir­me­ye hak ka­zan­mış öğ­ren­ci­ler de fay­da­la­na­cak. Eği­tim dö­ne­mi­nin ilk yı­lı­nı kap­sa­yan ve 500 li­ra ola­rak be­lir­le­nen öğ­re­nim yar­dı­mı­nın baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı. Ön li­sans öğ­ren­ci­le­ri­ne can su­yu Mer­sin­li öğ­ren­ci­le­rin ön li­sans eği­ti­mi­ne baş­la­dık­la­rı şe­hir fark et­mek­si­zin an­ne ve­ya ba­ba­sı­nın Mer­sin’de ika­met et­me­si şar­tıy­la ya­tı­rı­lan tu­tar­lar, öğ­ren­ci­le­re eği­tim gi­der­le­ri için can su­yu olu­yor. Yar­dım­lar­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen öğ­ren­ci­le­rin, 5 Ka­sım’a ka­dar baş­vu­ru­la­rı­nı www.mer­sin.bel.tr ve­ya Tek­sin mo­bil üze­rin­den yap­ma­la­rı ve ika­met­le­ri­ne en ya­kın Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi­ne ev­rak­la­rı­nı tes­lim et­me­le­ri ge­re­ki­yor. Öğ­ren­ci­ler, Alo 185 Tek­sin Mer­sin Çağ­rı Mer­ke­zi’ni ara­ya­rak da de­tay­lı bil­gi ala­bi­le­cek. Bü­yük­şe­hir, her ko­şul­da genç­le­rin ya­nın­da Üni­ver­si­te­le­rin 2 yıl­lık bö­lüm­le­ri­ni ka­za­nan öğ­ren­ci­le­rin bek­le­di­ği öğ­re­nim yar­dı­mı ka­ra­rı, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Mec­li­si’nden oy bir­li­ği ile geç­miş­ti. Baş­kan Se­çer, ge­çen yıl da ön li­sans öğ­ren­ci­le­ri­ne burs ver­mek is­te­dik­le­ri­ni fa­kat büt­çe ol­ma­dı­ğı için ger­çek­leş­ti­re­me­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ön­ce­ki yıl za­ten ye­ni yö­ne­ti­me gel­miş­si­niz, ku­ca­ğı­nız­da bir tab­lo var. Bu­nu yap­ma­mız müm­kün de­ğil­di. Bu yıl ma­kul gör­dük, büt­çe­miz doğ­rul­tu­sun­da 500 li­ra gi­bi bir ra­kam be­lir­le­di­k” ifa­de­le­ri­ne yer ver­miş­ti. Ka­yıt için son gün 5 Ka­sım Öğ­re­nim yar­dı­mın­dan, dev­let okul­la­rı­nın iki yıl­lık bir bö­lü­mü­nü (AÖF, DGS, YÖS vb. ha­riç) ka­zan­mış, Tür­ki­ye’de ve Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti'nde yer­le­şik va­kıf (özel) üni­ver­si­te­le­ri­ni tam burs­lu ka­zan­mış, an­ne ya da ba­ba­sı Mer­sin sı­nır­la­rı için­de ika­met eden­ler ve ka­zan­dı­ğı oku­la kay­dı­nı yap­tı­ran öğ­ren­ci­ler ya­rar­la­na­bi­le­cek. Şe­hit ve ga­zi ço­cuk­la­rı­nın bel­ge­le­ri­ni ib­raz et­me­le­ri ha­lin­de burs­lu­luk ora­nı aran­ma­ya­cak. Ka­yıt için öğ­ren­ci­ler­den, 2021 yı­lı YKS yer­leş­tir­me so­nu­cu, oku­la kay­dı­nı yap­tır­dı­ğı­na da­ir okul­dan ve­ya eDev­let üze­rin­den alı­nan ‘öğ­ren­ci bel­ge­si’, an­ne ve­ya ba­ba­sı­nın Mer­sin’de ika­met et­ti­ği­ni gös­te­rir ‘i­ka­met­gâh bel­ge­si’ is­te­ni­yor. Şe­hit ve ga­zi ço­cuk­la­rın­dan ise bun­la­ra ek ola­rak şe­ha­det ve­ya ga­zi­lik bel­ge­le­ri ta­lep edi­li­yor. Öğ­ren­ci­ler, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin res­mi web say­fa­sı olan www.mer­sin.bel.tr ad­re­sin­de ‘du­yu­ru­lar’ kıs­mın­da açı­lan ‘Ön Li­sans Öğ­re­nim Yar­dı­mı Baş­vu­ru’ lin­kin­den gi­riş ya­pa­rak for­mu dol­du­ra­cak ve is­te­ni­len bel­ge­le­ri baş­vu­ru for­mu­na fo­toğ­raf ve­ya PDF ola­rak yük­le­ye­rek, 5 Ka­sım’a ka­dar ön ka­yıt baş­vu­ru­la­rı­nı ta­mam­la­ya­bi­le­cek. Öğ­ren­ci­ler, ön ka­yıt yap­tık­tan son­ra sis­tem ta­ra­fın­dan ve­ri­len 4 ha­ne­li ka­yıt nu­ma­ra­sı ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Kurs Mer­kez­le­ri’ne ev­rak­la­rı­nı tes­lim ede­bi­le­cek. Ev­rak­lar kurs mer­kez­le­ri­ne tes­lim edi­le­cek Öğ­ren­ci­le­rin ev­rak­la­rı­nı şu ad­res­le­re tes­lim et­me­le­ri ge­re­ki­yor: Mer­sin mer­kez­de (Ak­de­niz, To­ros­lar, Ye­ni­şe­hir ve Me­zit­li) Ca­mi­işe­rif Ma­hal­le­si 5217 Sok. No:10 ad­re­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Te­le­fon: 0324 232 34 32, Tar­sus’ta ve Çam­lı­yay­la’da Öğ­ret­men­ler Ma­hal­le­si 2901 Sk. No:1/A ad­re­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Te­le­fon: 0324 626 59 28, Ana­mur’da Esen­te­pe Ma­hal­le­si 23 Ni­san Cad. No:4 ad­re­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Te­le­fon: 0324 235 25 25, Si­lif­ke’de Sa­ray Ma­hal­le­si 107 Sk. No:8/102 ad­re­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Te­le­fon: 0 324 224 07 67, Er­dem­li’de Ak­de­niz Ma­hal­le­si Yu­nus Em­re Cad. No:104 ad­re­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Te­le­fon: 0324 502 58 41, Mut’ta Kül­tür Ma­hal­le­si Hu­zu­re­vi So­kak No:38 ad­re­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Te­le­fon: 0324 673 20 01, Gül­nar'da Sa­ray Ma­hal­le­si Ala­at­tin So­kak No:10 ad­re­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Te­le­fon: 0324 774 82 52, Ay­dın­cık’ta Mer­kez Ma­hal­le­si Ata­türk Cad­de­si no:32 Ay­dın­cık/Mer­sin ad­re­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Te­le­fon: 0 324 814 21 67, Boz­ya­zı’da Mer­kez Ma­hal­le­si Hil­mi Er­ge­ne­kon Cad. No:58 Boz­ya­zı/MER­SİN ad­re­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Te­le­fon: 0 324 851 29 57