GERI ÖDEME LISTESI

Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, SGK Sağ­lık Hiz­met­le­ri Fi­yat­lan­dır­ma Ko­mis­yo­nu Ka­ra­rı ile ba­zı önem­li ilaç­la­rın ge­ri öde­me lis­te­sin­den çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­di. Ömer Kur­naz, eş­de­ğer ilaç far­kı­nın va­tan­daş­tan da­ha faz­la öden­me­si­ni ön­gö­ren yüz­de 10 ban­dı­nın yüz­de 5’e dü­şü­rül­me­si­ni ve ba­zı ilaç­la­rın tek ku­tu ile sı­nır­lan­dır­ma­sı­nı ka­bul edi­le­mez ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, baş­ta emek­li­le­ri­miz ol­mak üze­re hal­kın sağ­lı­ğı­nı teh­dit ede­cek olan bu de­ği­şik­li­ğin ge­ri çe­kil­me­si­nin şart ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

Hal­kın ge­nel­lik­le kul­lan­dı­ğı ve dok­tor­la­rın re­çe­te­len­dir­di­ği 52 ila­cın SGK ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­ma­sı, öde­me gü­cü gi­de­rek za­yıf­la­yan emek­li­le­ri­mi­zin ay­lık­la­rın­dan önem­li ke­sin­ti­le­re ne­den ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Kur­naz, 15 Ekim 2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­cak bu ka­rar ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­li ve ge­çim zor­lu­ğu ya­şa­yan ge­niş kit­le­le­rin üze­ri­ne ye­ni yük gel­me­me­si için bu yan­lış­tan dö­nül­me­li uya­rı­sın­da bu­lun­du. SGK Sağ­lık Hiz­met­le­ri Fi­yat­lan­dır­ma Ko­mis­yo­nu’nda sos­yal ke­sim­le­rin tem­sil edil­me­me­si­nin önem­li bir ek­sik­lik ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Ömer Kur­naz, ”Tek ta­raf­lı ka­rar ile hal­kın sağ­lı­ğı üze­rin­den ta­sar­ruf ya­pıl­ma­sı­nın sos­yal dev­let uy­gu­la­ma­la­rıy­la bağ­daş­ma­dı­ğı­nı ve sağ­lık hak­kı­nın ana­ya­sa­da gü­ven­ce al­tı­na alın­dı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, bu yan­lış­tan kı­sa sü­re­de dö­nül­me­li­di­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.          (Ha­ber Mer­ke­zi)