MAMUL DAGITILDI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yaz ay­la­rın­da baş­la­tı­lan “Va­hap Am­ca’yla Tat­lı Gün­le­r” pro­je­si kap­sa­mın­da Tar­sus’ta öğ­ren­ci­le­re ma­mul da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di. Kır­sal ve de­za­van­taj­lı ma­hal­le­ler­de ya­şa­yan ço­cuk­la­ra yaz ay­la­rın­da don­dur­ma, ko­ku­lu çö­rek, li­mo­na­ta da­ğı­tı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı pro­je kap­sa­mın­da Tar­sus’ta, Bağ­lar Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Ke­ri­me Öz­kul İl­ko­ku­lu’nda ki yüz­ler­ce öğ­ren­ci­ye, Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ma­mul ik­ra­mın­da bu­lu­nul­du. Bağ­lar Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ah­met Al­tun­dağ ve okul ida­re­ci­le­ri­nin de ha­zır bu­lun­du­ğu da­ğı­tım sı­ra­sın­da mi­nik öğ­ren­ci­ler, se­vi­len tat­lı yi­ye­cek­ler­den olan ma­mul­le­ri afi­yet­le ye­di­ler. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yon)