AHILIK

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Tar­sus 1 No­lu Es­naf ve Sa­nat­kâr­lar Kre­di Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, eli açık an­la­mı­na ge­len Ahi­li­ğin pay­la­şım, da­ya­nış­ma ve bir­lik il­ke­le­ri­ni ifa­de et­ti­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Şa­hin, bu yıl 1319 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­na­cak 34. Ahi­lik Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “A­hi Ev­ra­nı Ve­li, top­lum­sal dü­ze­nin ve bir­li­ğin sağ­lan­ma­sı için fark­lı bir ba­kış açı­sı ge­liş­tir­miş, ko­ope­ra­tif­çi­lik gi­bi ku­rum­lar­la top­lum­sal ya­şam içe­ri­sin­de bir­lik­te üret­me­nin, ada­let­li bö­lüş­me­nin ve da­ya­nış­ma kül­tü­rü­nün ge­liş­me­si­ne bü­yük kat­kı sağ­la­mış­tır. Ana­do­lu’da yüz­yıl­lar­dan be­ri var­lı­ğı­nı sür­dü­ren Ahi­lik an­la­yı­şı­nı sa­de­ce bel­li gün ve haf­ta­lar­da kut­la­mak ye­ri­ne gü­nü­müz­de de ha­ya­tın içe­ri­sin­de sür­dü­re­bi­lir­sek ti­ca­ri ve top­lum­sal iliş­ki­ler­de ya­şa­dı­ğı­mız bir­çok so­ru­nu or­ta­dan kal­dı­ra­bi­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum.Bu duy­gu­lar­la ‘A­hi­lik Haf­ta­sı’nın, Ahi­lik kül­tür ve de­ğer­le­ri­nin ta­ze­len­me­si­ne ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, tüm es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mız baş­ta ol­mak üze­re bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­zın 34. Ahi­lik Haf­ta­sı'nı kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.