ÇAMLIYAYLA MANGAL PARK ALANI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Be­le­di­ye Fen İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan il­çe­nin çe­şit­li nok­ta­la­rın­da de­vam eden ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Fen İş­le­ri Mü­dü­rü Lüt­fi Ye­tiş ile bir­lik­te Ça­yı­re­kin­li­ği Ma­hal­le­si Göp­ter mev­ki­in­de ya­pı­mı de­vam eden Man­gal Park ala­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nur­ken, ça­lış­ma­lar hak­kın­da da bil­gi al­dı.Yak­la­şan kış se­zo­nu ön­ce­sin­de il­çe­ye bağ­lı ma­hal­le­ler­de de de­vam eden par­ke, as­falt ya­ma ve sta­bi­li­ze ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı “İl­çe­mi­zin tüm ma­hal­le­le­rin­de ça­lış­ma­la­rı­mız be­lir­le­nen prog­ram çer­çe­ve­sin­de de­vam edi­yor. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak ma­hal­le­ri­miz­de hiç­bir ay­rım yap­ma­dan hiz­met­le­ri­mi­zi prog­ram da­hi­lin­de de­vam et­ti­ri­yo­ruz. 2021 iş prog­ra­mı­mız­da da ay­nı öz­ve­ri ile ça­lı­şıp, hem­şe­ri­le­ri­mi­ze en iyi hiz­me­ti sun­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­ca­ğı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.