AHILIK HAFTASI

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Ahi Ev­ran’ın Türk es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­na mi­ras bı­rak­tı­ğı yük­sek ti­ca­ret ah­la­kı ve ça­lış­ma di­sip­li­ni­nin gü­nü­müz­de de ya­şa­tıl­ma­sı­nın, hem eko­no­mik ge­liş­me açı­sın­dan hem de de­mok­ra­si­nin yer­leş­me­si ve sos­yal ba­rı­şın yay­gın­laş­ma­sı açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di.Baş­kan Ko­çak, bu yıl 1319 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan 34. Ahi­lik Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da, bir­lik ve da­ya­nış­ma­nın sem­bo­lü olan ahi­lik kül­tü­rü­nün ya­şa­tıl­ma­sı ve ge­le­cek ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı­nın öne­mi­ne vur­gu yap­tı Tüm es­naf ve sa­nat­kâr­lar ile mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın Ahi­lik Haf­ta­sı’nı kut­la­yan TSO Baş­ka­nı Ko­çak “E­ko­no­mik ve ti­ca­ri fa­ali­yet­le­rin yü­rü­tül­me­sin­de iyi ah­lak, doğ­ru­luk, kar­deş­lik, yar­dım­se­ver­lik, cö­mert­lik gi­bi de­ğer­le­ri esas alan Ahi­lik, ta­rih­te ol­du­ğu ka­dar gü­nü­müz­de de sos­yal ve eko­no­mik ha­ya­tı­mız­da et­kin rol oy­na­yan bir kav­ram­dı­r” de­di.

Bin yıl ön­ce­sin­den bu­gü­ne uza­nan Ahi­li­ğin, bu­gün de ya­rın da Tür­ki­ye'nin ma­ne­vi mu­ha­fı­zı ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­nin al­tı­nı çi­zen Ko­çak “A­hi­lik teş­ki­la­tı, es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı ah­la­ki ve fel­se­fi pren­sip­ler et­ra­fın­da bir­leş­ti­re­rek, iliş­ki­ler­de dü­rüst ve gü­ve­ni­lir ol­ma, işi­ne say­gı duy­ma, iş ah­la­kın­dan ödün ver­me­me ve şef­kat­li ol­ma gi­bi bir­çok il­ke­nin et­ra­fın­da şe­kil­len­miş­tir. Ahi Ev­ran’ın Türk es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­na mi­ras bı­rak­tı­ğı yük­sek ti­ca­ret ah­la­kı ve ça­lış­ma di­sip­li­ni­nin gü­nü­müz­de de ya­şa­tıl­ma­sı, hem eko­no­mik ge­liş­me açı­sın­dan hem de de­mok­ra­si­nin yer­leş­me­si ve sos­yal ba­rı­şın yay­gın­laş­ma­sı açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Bin yıl ön­ce­sin­den bu­gü­ne uza­nan Ahi­lik, bu­gün de ya­rın da Tür­ki­ye'nin ma­ne­vi mu­ha­fı­zı ol­ma­ya de­vam ede­cek­tir. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le, bu de­ğer­li mi­ra­sa sa­hip çı­kıl­ma­sı­nı ve ta­şı­dı­ğı ev­ren­sel de­ğer­le­rin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı di­ler, tüm es­naf, sa­nat­kâr ve mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın ‘A­hi­lik Haf­ta­sı­nı’ en kal­bi duy­gu­la­rı­mız­la kut­lar, ha­yır­lı ve bol ka­zanç­lar di­le­ri­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)