GIDA SISTEMI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, ik­lim ve do­ğal ya­şam den­ge­si­nin çev­re­sel fak­tör­le­rin­de et­ki­siy­le cid­di bir de­ği­şi­me uğ­ra­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, çift­lik­ten sof­ra­ya adil, sağ­lık­lı ve çev­re dos­tu bir gı­da sis­te­mi­nin ye­ni­den ta­sar­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Bor­sa Baş­ka­nı Ka­ya, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, güb­re ve an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın ya­nı sı­ra kim­ya­sal bö­cek ilaç­la­rı­nın kul­la­nı­mı­nı ve ris­ki­ni önem­li öl­çü­de azalt­ma­ya yö­ne­lik ön­lem­ler alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek “Ha­sa­dı za­rar­lı­lar­dan ve has­ta­lık­lar­dan ko­ru­mak için ye­ni­lik­çi yol­lar ge­liş­ti­re­rek, gı­da sis­te­mi­nin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni iyi­leş­tir­mek için ye­ni­lik­çi tek­nik­le­rin po­tan­si­yel ro­lü art­tı­rıl­ma­lı­yı­z” de­di. 

Tarsus Ticaret Borsası olarak uluslararası standartlar tarafından kayıt altına alınan yinelenebilir enerji sertifikası tedarik belgesi ile yüzde 100 oranında çevre dostu enerji tüketimi ile Borsa olarak hizmet binası ve soğuk hava depolarında tüketilen elektriğin yaklaşık 36 bin ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen 400 ton karbondioksit eşdeğeri karbon emisyonunu engellediklerini hatırlatan Başkan Kaya “Tarımsal ürünlerin, taşıma, depolama, paketleme ve gıda atıkları konusunda harekete geçilerek, gıda işleme ve perakende sektörlerinin çevresel etkilerinin azaltılmasını hedefleyen hareketlilik planına geçilmelidir” ifadesini kullandı. “İklim dünyada değişiyor” diyen Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya “İklim ve doğal yaşam dengesi çevresel faktörlerinde etkisiyle ciddi bir değişime uğramakta ve bu değişim olumlu seyretmiyor. İklim değişikliğinin sonucu olarak karşımıza üretim maliyetlerindeki artış karşımıza çıkıyor ve doğal olarak gıda fiyatlarına yansıyacak maliyetler bunlar. Bu noktada, İklim değişikliği etkilerine hazırlıklı olmalıyız. Bunları değerlendirerek Türkiye tarımda yeni bir hamle yapmalı ve bu olumsuzluklara karşın bizlerinde yapması gereken görevler olduğunu düşünüyorum” dedi. Öncelikle sulama ile ilgili çok ciddi reformlar yapılmasını gerektiğini belirten Murat Kaya “Su ve gıda israfını kesinlikle önlememiz lazım. Bugün ülkemizde milyonlarca ekmek çöpe atılıyor. Bildiğim kadarıyla en son rakam 6 milyondu. Dünyadaki israf edilen gıdanın 1/3’ünü aç insanlara versek; dünyada açlık sorunu kalmayacak. Günlük gıda israfının boyutları göründüğü üzere korkunç vaziyette. Dolayısıyla bunlara mutlaka bir çözüm bulmak zorundayız. Ama su hayattır. Su çok önemli. Acil olarak su ile ilgili bir politika oluşturmamız gerekiyor” şeklinde sözlerini tamamladı.