KUTLAMALARA KATİLDİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'nin (CHP) 98. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len kut­la­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. CHP Mer­sin İl Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen prog­ra­ma Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ile bir­lik­te ka­tı­lan Baş­kan Boz­do­ğan, ken­di sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Ku­ru­lu­şun ve kur­tu­lu­şun par­ti­si Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si 98. Ya­şın­da­” de­di. Yo­ğun ka­tı­lı­mın ol­du­ğu prog­ram­da par­ti­li­ler­le de bir ara­ya ge­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan “CHP, Cum­hu­ri­yet’in ve Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­nin si­gor­ta­sı­dır. Biz­ler ku­ru­luş fel­se­fe­mi­zin so­rum­lu­lu­ğu­nun bi­lin­ciy­le dün de hal­kı­mı­zın ya­nın­day­dık, bu­gün de hal­kı­mı­zın ya­nın­da­yız, ya­rın da hal­kı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Bu ve­si­ley­le Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 98. yıl­dö­nü­mü kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.