YOL HASRETI

Tarsus Belediyesi, Günyurdu Mahallesinde yol çalışmasına başlayarak vatandaşların 38 yıllık yol hasretine son veriyor.Tarsus’a bağlı Günyurdu Mahallesinin kışın çamurdan, yazın tozdan geçilmeyen ve mahalle sakinlerinin çilesi haline gelen yol sorununa Tarsus Belediyesi yaptığı sathi kaplama çalışması ile çare oluyor. Belediyenin yaptığı bu çalışma mahalle halkı arasında sevinçle karşılanıyor. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın, bu­gü­ne ka­dar hiz­met ala­ma­mış, öte­ki­leş­ti­ril­miş, ih­mal edil­miş her böl­ge bi­zim ön­ce­lik­li ça­lış­ma alan­la­rı­mız ara­sın­da­dır, di­ye­rek baş­lat­tı­ğı ça­lış­ma kap­sa­mın­da Fen İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü’ne bağ­lı ekip­ler ta­ra­fın­dan Gün­yur­du Ma­hal­le­sin­de yol ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı. De­za­van­taj­lı ma­hal­le­le­re ön­ce­lik ve­re­rek ya­pı­lan plan­la­ma doğ­rul­tu­sun­da baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar hız ka­zan­dı. 38 yıl­dır ih­mal edi­len yol­lar tes­vi­ye ve ze­min sı­kı­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ye­ni­den dü­zen­le­nip ilk kez as­falt­la­ma­ya ha­zır ha­le ge­ti­ril­di. Hal­kın ça­mur­suz ve düz­gün yol­la­ra ka­vuş­ma­sı için sat­hi ça­lış­ma­sı­nın son­la­rı­na ge­li­nen ma­hal­le­de yurt­taş­lar se­vinç­le­ri­ni ka­me­ra­la­ra el sal­la­ya­rak göz­ler önü­ne ser­di­ler. 38 yıl ön­ce do­ğu­dan ge­len iş­çi ai­le­le­rin bu­ra­ya yer­le­şi­miy­le olu­şan yak­la­şık 5 bin nü­fu­sa sa­hip Gün­yur­du ma­hal­le­si­nin ku­rul­du­ğu gün­den bu­gü­ne doğ­ru dü­rüst hiz­met gör­me­di­ği­ni ifa­de eden muh­tar Sey­di Ka­nar;” 1983 yı­lın­da do­ğu­dan ge­len iş­çi kar­deş­le­ri­miz za­man­la bu ve­rim­li Çu­ku­ro­va’dan ek­me­ği­ni ka­zan­ma­ya baş­la­yıp yer­leş­me­ye de baş­la­dı­lar. Ha­liy­le ma­hal­le­miz o yıl­lar­da göç­le ge­len nü­fus­la ku­rul­muş bir ma­hal­le­dir ve Tar­sus’un Ada­na sı­nı­rın­da­ki son ma­hal­le­si­dir. Ma­hal­le­mi­zin mer­kez­den uzak olu­şu, öte­ki­leş­ti­ril­me­si gi­bi se­bep­ler­den do­la­yı ku­rul­du­ğu gün­den bu­gü­ne ka­dar doğ­ru dü­rüst bir hiz­met de gel­me­di. Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, göz­lem­le­di­ğim ka­da­rıy­la her za­man öte­ki­le­rin se­si ol­muş ve ada­le­ti sağ­la­mış bir ki­şi­lik ola­rak ba­şa gel­di­ği gün­den bu ya­na her za­man ih­mal edil­miş yer­le­re ön­ce­li­ği­ni ver­miş­tir. Bi­zim de 38 yıl­dır ma­hal­le­miz­de çek­ti­ği­miz bu yol has­re­ti­ne son ver­mek için baş­lat­tı­ğı ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı ken­di­si­ne ma­hal­lem adı­na çok te­şek­kür ede­ri­m” de­di. Hal­ka hiz­met eder­ken hiz­met­te eşit­lik il­ke­siy­le ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­tük­le­ri­ni ifa­de eden Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan; “Biz­ler hal­ka, hiz­me­te yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rü­tür­ken ön­ce­lik­li ola­rak eşit­li­ği sa­vu­nu­ruz. Ya­ni şeh­rin en üc­ra kö­şe­sin­de­ki va­tan­da­şın hak­kıy­la şeh­rin mer­ke­zin­de ya­şa­yan va­tan­da­şın eşit hiz­met hak­kı­na sa­hip ol­du­ğu­nu sa­vu­nu­ruz ve ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ona gö­re ya­pa­rız. Bu doğ­rul­tu­da biz­ler plan­la­ma ya­par­ken ön­ce­li­ği­mi­zi ih­mal edil­miş ve hiç hiz­met gö­tü­rül­me­miş yer­le­re ve­ri­riz. Bi­zim hiz­met ve yö­ne­tim an­la­yı­şı­mız­da kim­lik si­ya­se­ti ve­ya par­ti­ci­lik yok­tur biz­ler tüm Tar­sus’un tem­sil­ci­si ve hiz­met­kâ­rı­yız. Bu doğ­rul­tu­da her­ke­se eşit hiz­met için eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­mak için ge­ce­mi­zi gün­dü­zü­mü­ze ka­tıp el bir­li­ğiy­le ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)