KAYMAKAM VATANDASLA IÇIÇE

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu, ‘Cu­ma Bu­luş­ma­la­rı’ kap­sa­mın­da Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si’ni zi­ya­ret ede­rek, va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di. Cum­hu­ri­yet ve Tek­ke Ma­hal­le muh­tar­lı­ğı­nı da zi­ya­ret eden ve ta­lep­le­ri din­le­yen Kay­ma­kam Ot­cu, “Biz­ler va­tan­da­şı­mı­za hiz­met için bu­ra­da­yız. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın her tür­lü so­ru­nu ile il­gi­len­mek ve çö­züm üret­mek bi­rin­ci ön­ce­li­ği­miz­dir. Gö­re­ve baş­la­dı­ğı­mız gün­den bu­gü­ne, il­çe­mi­zin ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın so­run­la­rıy­la dert­le­ne­rek, ne ya­pa­bi­li­ri­zin gay­re­ti için­de ol­duk.  Bu ve­si­le ile ka­pı­mız va­tan­daş­la­rı­mı­za her za­man ar­dı­na ka­dar açık­tı­r” de­di.Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ken­di­si­ne ilet­ti­ği so­run ve ta­lep­le­ri din­le­yen Kay­ma­kam Ot­cu, so­run­la­rın çö­zü­mü­ne iliş­kin il­gi­li ku­rum mü­dür­le­ri­ne ta­li­mat­lar ver­di. Va­tan­daş­lar ise, bu gü­zel ve an­lam­lı bu­luş­ma­da, ken­di­le­ri­ne ya­kın il­gi gös­te­ren Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu’ya te­şek­kür eder­ken  “Gö­rüş­me ta­le­bi­miz hiç kar­şı­lık­sız kal­mı­yor. Sa­yın Kay­ma­ka­mı­mı­za her za­man ula­şıp so­run­la­rı­mı­zı ak­ta­ra­bi­li­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı­lar.