YANGINLARA MÜDAHALE IÇIN

Tar­sus Be­le­di­ye­si, or­man yan­gın­la­rı­nı ön­le­me ça­lış­ma­la­rı­na des­tek ol­mak ama­cıy­la 23 or­man içi kö­ye ko­nuş­lan­dır­mak üze­re Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü'ne su tan­ke­ri ba­ğı­şın­da bu­lun­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, or­man yan­gın­la­rı ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak üzer­le­ri­ne dü­şen ne var­sa her za­man yap­ma­ya ha­zır ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek “Ül­ke­miz­de son dö­nem­ler­de ar­tan or­man yan­gın­la­rı biz­le­ri de­rin­den ya­ra­la­mış­tır. Biz­ler de be­le­di­ye ola­rak bu yan­gın­la­ra dur de­mek ve yan­gın­la­ra ön­lem ola­bi­le­cek ça­lış­ma­la­ra des­tek ola­bil­mek ama­cıy­la Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü ile iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za­la­dık. Be­le­di­ye­miz Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü­müz ön­cü­lü­ğün­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da al­dı­ğı­mız tam te­şek­kül­lü su tan­ker­le­ri­ni 23 or­man içi kö­yün ol­du­ğu, özel­lik­le yan­gı­na has­sas nok­ta­la­ra ko­nuş­lan­dı­rıl­mak üze­re Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü'ne tes­lim ede­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Su tan­ker­le­ri­nin tes­li­mi­nin önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­pa­cak­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “Tes­li­mi­ni önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­pa­ca­ğı­mız su tan­ker­le­ri­nin yan­gın sön­dür­me ekip­le­ri­nin bu­lun­du­ğu nok­ta­lar­da yan­gın sön­dür­me ça­lış­ma­la­rın­da bü­yük ko­lay­lık sağ­la­ya­ca­ğı ve or­man yan­gın­la­rı­nı en aza in­di­ril­me­sin­de et­ki­si­nin bü­yük ola­ca­ğı ke­sin­di­r” de­di. Or­man yan­gın­la­rın­da sa­de­ce ağaç­la­rın de­ğil top­ra­ğın da bir can­lı ol­du­ğu­nu ve yan­gın­lar­da can­lı­lı­ğı­nı kay­bet­ti­ği­ni, sür­dü­rü­le­bi­lir bir do­ğa için da­ha dik­kat­li ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Baş­kan Boz­do­ğan, “Top­ra­ğı­mı­zı, or­man­la­rı­mı­zı, için­de ba­rın­dır­dı­ğı can­lı­la­rı ve su­yu­mu­zu ko­ru­ma­mız ge­re­ki­yor. Be­le­di­ye ola­rak bu alan­da kat­kı­la­rı­mız de­vam ede­ce­k” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)